Správne časové súvetia s when, after, before… (future time clauses)

Miriam Herud

„Keď prídem domov, zavolám ti.“ je časové súvetie. Časové súvetia sa často stávajú obeťou jazykovej interferencie. Keď si myslíme, že angličtina funguje tak ako slovenčina.

Zo skúsenosti viem, že študenti majú problém osvojiť si pravidlá správneho tvorenia časových viet v angličtine (future time clauses). Pritom však stačí internalizovať jediné gramatické pravidlo, aby bola vaša gramatika presnejšia a vyjadrovanie profesionálnejšie.

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.