Všetky časy v angličtine

Precvičte si Všetky časy v angličtine.
Test ešte nie je kompletný a momentálne obsahuje 20 otázok. Postupne ho budeme dopĺňať na celkovo 50 otázok.
Ďakujeme za záujem. Je skvelé, že sa aktívne vzdelávate a nečakáte na zázrak 🙂

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.