Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY – JAZYKOVÉ ŠTÚDIO EUPHEMA

 1. Všeobecné informácie
 • Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na Poskytovanie jazykových kurzov pre fyzické a právnické osoby organizovaných jazykovým štúdiom Euphema v zastúpení Mgr. Marian Herud -Jazykové štúdio Euphema na základe živnostenského listu v odbore vyučovanie cudzích jazykov a tlmočníctvo a prekladateľstvo, zapísaný v Živnostenskom registri pod číslom 560-15324,  Okresný úrad Námestovo, a Mgr. Miriama Herud – Jazykové štúdio Euphema na základe živnostenského listu v odbore vyučovanie cudzích jazykov a tlmočníctvo a prekladateľstvo, zapísaná v Živnostenskom registri pod číslom 860-19213, Okresný úrad Spišská Nová Ves, v priestoroch jazykového štúdia alebo v externých priestoroch klienta.
 • Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti jazykového štúdia Euphema v zastúpení Mgr. Mariánom Herudom-Jazykové štúdio Euphema a Mgr. Miriamou Herud-Jazykové štúdio Euphema (ďalej len „Poskytovateľ služieb“) na jednej strane a študentami zaradenými do skupinových alebo individuálnych kurzov, ktorými sú fyzické a právnické osoby, prípadne zákonní zástupcovia fyzickej osoby, ak je študentom osoba mladšia ako 18 rokov (ďalej len „Klient“). Všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvného vzťahu medzi Poskytovateľom služieb a Klientom.
 • Odchýlne dojednania medzi Poskytovateľom služieb a Klientom sú možné a majú prednosť pred ustanoveniami uvedenými v týchto obchodných podmienkach, a to v prípade, ak sú riadne dohodnuté a písomne potvrdené oboma stranami.
 • Tieto obchodné podmienky ako aj cenník jazykových kurzov sú, a budú zverejňované na webovej lokalite euphema.sk (ďalej len „Webstránka“).
 1. Činnosť jazykového štúdia EUPHEMA
 • Jazykové štúdio Euphema ponúka svojim klientom jazykové kurzy pre deti a dospelé fyzické osoby ako aj právnické osoby a ich predmetom je výučba cudzích jazykov individuálnym spôsobom alebo výučba v malých skupinách podľa aktuálnej ponuky zverejnenej na webovej stránke Poskytovateľa služieb. Poskytovateľ služieb si vyhradzuje právo na zmenu v jazykových kurzoch, ktoré zverejňuje na svojej stránke euphema.sk.
 • Jazykové štúdio Euphema ďalej v oblasti výučby jazyka poskytuje služby individualizovaného jazykového koučingu, doučovanie, prípravu na jazykové skúšky, jazykovú diagnostiku, jazykový audit a kompletné jazykové riešenia pre fyzické a právnické osoby.
 • Jazykové štúdio Euphema poskytuje výučbu cudzích jazykov na systéme semestrálnej výučby, pričom 1 školský rok pozostáva z dvoch semestrov, z ktorých prvý trvá od druhého pondelka v mesiaci september do 31. januára a druhý od 3. februára do 30. júna kalendárneho roka. Po vzájomnej dohode s Klientom je možné trvanie kurzu skrátiť či predĺžiť aj počas letných mesiacov.
 • Každý jazykový kurz sa končí uplynutím jeho doby trvania, pokiaľ na základe písomnej dohody nie je stanovené inak.
 • Jazykové kurzy sú rozdelené do kategórií podľa nasledovných kritérií:
  1. vyučovací jazyk
  2. veková skupina
  3. úroveň jazykových znalostí
 • Na otvorenie skupinového kurzu je potrebné, aby boli v jednej skupine prihlásení minimálne dvaja (2) klienti. Ak sa neprihlási minimálny počet Klientov, Poskytovateľ služieb si vyhradzuje právo kurz neotvoriť.
 • Maximálny počet Klientov na jednu skupinu je päť (5).
 • Ak sa zapísaný Klient bez akéhokoľvek udania akéhokoľvek dôvodu štyrikrát (4x) po sebe nezúčastní na kurze, Poskytovateľ sa bude domnievať, že daný Klient už nemá záujem o štúdium a má právo do kurzu prihlásiť iného klienta. Danému Klientovi v takomto prípade nevzniká nárok na vrátenie kurzovného, nakoľko sa jeho neodôvodnená dlhodobá neúčasť považuje za porušenie obchodných podmienok Jazykového štúdia Euphema. Poskytovateľ služieb nemá povinnosť Klienta kontaktovať ohľadom jeho neprítomnosti.
 1. Uzatváranie zmluvy
 • Zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Klientom vzniká na základe vyplnenej záväznej prihlášky na kurz v papierovej alebo online forme, kedy svojim podpisom alebo zaškrtnutím príslušného políčka súhlasí s obchodnými podmienkami organizácie.
 • Od zmluvy môže Klient odstúpiť najneskôr 3 pracovné dni pred začiatkom kurzu. Odhlásenie je potrebné uskutočniť e-mailom alebo prostredníctvom formulára na našej stránke.
 • Pokiaľ z dôvodu mimoriadnych okolností zo strany Poskytovateľa nedôjde k uzavretiu zmluvy, zástupcovia jazykového štúdia o tom budú bezodkladne informovať svojich klientov alebo ich zákonných zástupcov, pričom Poskytovateľ služieb je povinný Klientovi vrátiť prípadnú zaplatenú sumu, ak sa nepodarí nájsť pre Klienta iný vhodný jazykový kurz.
 1. Jazykové kurzy, dĺžka vyučovacej hodiny a počet vyučovacích hodín
 • Všetky jazykové kurzy trvajú počas školského roka tak, ako je uvedené v ods. 2.3 týchto Obchodných podmienok.
 • Dĺžka jedného sedenia (hodiny) je 45, 60 alebo 90 minút podľa dohody s Klientom. Počas vyučovacej hodiny sa neposkytujú prestávky.
 • Jazykové kurzy neprebiehajú počas dní pracovného pokoja, víkendov a školských prázdnin.
 1. Cena jazykových kurzov, platobné podmienky
 • Cena verejných jazykových kurzov je uvedená v cenníku na Webstránke jazykového štúdia. Cena individuálneho sedenia je uvedená na stránke a vzťahuje sa výlučne na klientov dochádzajúcich k Poskytovateľovi služieb. Cenu za jazykový kurz je možné zaplatiť v deň začatia kurzu, a to buď v celosti alebo v splátkach, ktorých počet a obdobie úhrady je predmetom dohody Klienta s Poskytovateľom služby. Cena jazykového kurzu sa považuje za zaplatenú až jej zaplatením k rukám zástupcov Jazykového štúdia Euphema alebo pripísaním na bankový účet Poskytovateľa.
 • Cena kurzov uskutočňujúcich sa v priestoroch Klienta je predmetom cenovej ponuky a následnej dohody s takýmto klientom zohľadňujúc špecifiká presunu Poskytovateľa služieb a iné špecifiká.
 • Učebnice, učebné pomôcky ako aj ďalšie potreby Klientov na jazykových kurzoch nie sú zahrnuté v cene kurzu, ktorá je uvedená na Webstránke.
 • Po uzavretí Zmluvy sa zaplatená cena za jazykový kurz nevracia Klientovi zo žiadnych dôvodov, okrem dôvodov zrušenia jazykového kurzu zo strany Jazykového štúdia Euphema, a to len v pomernej časti nevyčerpaných vyučovacích hodín a len pokiaľ nebol poskytnutý adekvátny náhradný jazykový kurz či individuálna výučba.
 1. Rušenie hodín a storno poplatky
 • Poskytovateľ služby nemôže bezdôvodne rušiť hodiny. Ak pridelený jazykový kouč nemôže z pádnych dôvodov viesť danú hodinu, Jazykové štúdio zabezpečí adekvátne suplovanie hodiny iným jazykovým koučom. Ak ani to časové alebo iné okolnosti nedovolia, hodina sa vždy po dohode s Klientom nahradí.
 • V prípade, že sa Klient, ktorý navštevuje skupinový kurz, nezúčastní na vyučovaní, Poskytovateľ nemá povinnosť poskytnúť mu žiadnu finančnú kompenzáciu či hodinu nahradiť.
 • Ak sa na danej vyučovacej hodine nezúčastní ani jeden Klient zaradený v skupinovom kurze, táto hodina sa bude považovať za odučenú.
 • Individuálnemu Klientovi sa bude účtovať storno poplatok 50% z ceny za vyučovaciu hodinu, ktorá bola zrušená minimálne 24 hodín pred začatím vyučovania. Ak však individuálny Klient zruší hodinu neskôr ako 24 hodín pred jej začatím, bude sa mu účtovať storno poplatok vo výške 100% z ceny vyučovacej hodiny.
 • Zrušené a odučené hodiny daného Klienta a skupiny sú zaznamenávané v elektronickej triednej knihe a na vyžiadanie budú poskytnuté k nahliadnutiu.
 • Žiaden storno poplatok sa nebude účtovať, ak sa jazykový kouč a jeho klient dohodnú na odučení hodiny v náhradnom termíne. Takáto náhrada zrušených hodín zo strany Klienta však nie je nárokovateľná a vykoná sa iba vtedy, ak to danému jazykovému koučovi umožňujú časové kapacity.
 • Klientom zrušené hodiny nie je možné prenášať do nasledujúceho semestra.
 • Jazykový kouč je povinný čakať na Klienta maximálne 15 minút. Ak sa Klient ani po tomto časovom úseku od dohodnutého začiatku hodiny na danú hodinu nedostaví a neupovedomí svojho jazykového kouča, jazykový kouč sa bude domnievať, že Klient nemá v úmysle na hodinu prísť, a hodinu bude považovať za zrušenú neskôr ako 24 hodín pred jej začatím, teda si bude účtovať storno poplatok 100%. Poskytovateľ služieb nemá povinnosť Klienta kontaktovať, alebo iným spôsobom upovedomovať, že zabudol prísť na hodinu. Každý klient sám zodpovedá za presnosť dochádzky a včasné rušenie hodín.
 1. Odstúpenie od zmluvy
 • Jazykové štúdio Euphema môže od zmluvy odstúpiť v prípade:
  1. nenaplnenia kapacít kurzu
  2. že Klient svojim správaním ohrozuje majetok alebo zdravie ostatných účastníkov kurzu alebo personálu Jazykového štúdia
  3. ak Klient neuhradí dohodnuté kurzovné v lehote splatnosti.
 • Zmluvu môže ukončiť ktorákoľvek zo strán písomnou výpoveďou (emailom alebo pomocou formulára na webstránke) s jednomesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť dňom oznámenia výpovede druhej zmluvnej strane.
 • V prípade akýchkoľvek sťažností zo strany Klienta je potrebné tieto bezodkladne nahlásiť písomnou formou (e-mailom na adresu [email protected]), najneskôr však do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia výučby. Za prevzatie výučby sa považuje prvá odučená hodina v semestri.
 1. Zodpovednosť
 • Jazykové štúdio Euphema nepreberá zodpovednosť za nedosiahnutie špecifických jazykových cieľov Klienta súvisiacich s jazykovým kurzom a prípadné škody s tým spojené. Jazykové štúdio Euphema nenesie zodpovednosť za zrušenie jazykových kurzov z dôvodu nepredvídateľných okolností.
 1. Záverečné ustanovenia 
 • Jazykové štúdio Euphema si vyhradzuje právo jednostranne meniť tieto všeobecné obchodné podmienky ako aj poplatok za jazykové kurzy uvedené na stránke euphema.sk. Uskutočnené zmeny budú oznámené na stránke www.euphema.sk.
 • V prípade akýchkoľvek sporov vzniknutých zo Zmlúv a týchto Obchodných podmienok sa zaväzujú strany vyriešiť najmä vzájomnou dohodou.

Tieto všeobecné obchodné podmienky boli aktualizované 05.09. 2019