Kedy mám použiť say, tell, speak a talk? Aký je medzi nimi rozdiel? (+ kvíz)

Toto je večný problém, s ktorým sa stretávam na dennom poriadku. Študenti angličtiny síce vedia, že všetky štyri slovesá majú niečo do činenia s rozprávaním, no ktoré z nich použiť v akom konkrétnom kontexte, je už, ako to sami často povedia, tipos bingo. Poďme si to teda raz a navždy vysvetliť, aby sme už viac nemuseli strieľať do vetra.

Začnime tým jednoduchším. Speaktalk sú synonymá, čiže majú totožný význam, a to hovoriť, rozprávať v zmysle mať s niekým o niečom konverzáciu. Predložky, ktoré sa nám na tieto slovesá viažu, sú „to“ alebo „with“, keď chceme povedať, s kým sme hovorili (talk to your children/talk with your children, resp. speak to your children/speak with your children – rozprávate sa so svojimi deťmi), a „about“, keď chceme povedať, o čom sme hovorili (talk to your children about their school marks, resp. speak to your children about their school marks – rozprávate sa o ich známkach). Takže otázka „Môžem s tebou hovoriť?“ bude znieť: „Can I talk/speak to you?“, veta „Rozprávali sme sa o tom“ bude znieť: „We spoke about it“ a požiadavka „Hovorte pomalšie, prosím“ bude znieť „Speak more slowly, please.“

Naproti tomu význam slovies tellsay je povedať niečo (niekomu) – hlavný rozdiel spočíva v tom, že sa tu nejedná o dlhé rozprávanie/debatovanie, ako pri speak talk, ale len o jednoduché a stručné odovzdanie informácie druhej osobe. A hoci aj v tomto prípade ide o synonymá, veľký pozor si treba dávať na predložkové spojenie. Vezmime si napríklad vetu: „Povedala som Petrovi, že som sa mýlila.“ So slovesom tell nepoužijeme žiadnu predložku, len rovno predmet = komu? – Petrovi (tell somebody that …): „I told Peter that I was wrong.“ (NIE „I told to Peter that I was wrong.). So slovesom say však pred predmetom musíme vždy použiť predložku „to“ (say to somebody that …): „I said to Peter that I was wrong.“

Navyše si treba zapamätať, že na sloveso tell sa takmer vždy viaže predmet (povedať komu čo – tell somebody something), napr. told you so! – Ja som ti to povedala!, Tell me the truth. – Povedz mi pravdu., She told them the news. – Povedala im novinku. Zatiaľ čo sloveso say môže stáť aj osamote, bez predmetu (povedať niečo – say something), napr. What did you say? – Čo si povedal? (NIE What did you tell?), They said (that) they liked it. – Povedali, že sa im to páči. (NIE They told (that) they liked it.), She said nothing. – Nepovedala nič. (NIE She told nothing.)

Otestujte si vedomosti o rozdieloch medzi slovesami say, tell, speak a talk.