Obsah kurzu
Maturita z angličtiny B2 | Písomná časť (WORKING COPY)
O lekcii

Záporné predpony (Negative prefixes)

V angličtine, rovnako ako v slovenčine, môžeme tvoriť záporné slová pridaním zápornej predpony (nesprávny, degradovať, iracionálny …)

 • v angličtine existuje niekoľko bežných predpôn, ktorými môžeme vytvoriť negatívny význam slova
  These side effects are very uncommon.
  V tejto vete je predpona (prefix) un- vytvára negatívnu formu slova common (bežný)

Aj keď neexistujú jasne definovateľné pravidlá, nižšie uvedené tipy nám môžu pomôcť pri rozhodovaní sa akú negatívnu predponu použiť.

a-

 • sa v angličtine často používa ako negatívna predpona so slovami, ktoré sa začínajú na spoluhlásku a veľmi často sa končia na -al. Znamená niečo ako „bez“
  political – apolitical (bez záujmu o politiku)
  moral – amoral (bez morálky)

il-

 • slová, ktoré priberajú negatívnu príponu il- sa vždy začínajú na spoluhlásku l
  legal – illegal
  legible -illegible

un-

 • táto negatívna prípona je v angličtine jednou z najbežnejších a často sa používa pri prídavných menách, ktoré sa končia na -ed, –ul alebo -able
  able – unable
  lawful – unlawful
  imaginable – unimaginable
  locked – unlocked

Maturita Tip

Prídavné mená s koncovkou – able sa dajú do slovenčiny často preložiť ako prídavné mená, ktoré majú koncovku -teľný (s významom, že je to možné, alebo nemožné)

doable – urobiteľný
manageable – zvládnuteľný
reparable – opraviteľný

in-

Slová, ktoré sa začínajú na spoluhlásku a samohlásku (okrem samohlásky i a u) môžu priberať túto negatívnu predponu.

 • prídavné mená, ktoré majú túto predponu sa často končia na -ent, -ate.
  coherent – incoherent
  dependent – independent
  adequate – inadequate
  expensive – inexpensive
  accurate – inaccurate

dis-

Použitie tejto prípony sa nedá zhrnúť do jedného pravidla.

 • táto predpona indikuje presný opak svojho kladného významu
  comfort (pohodlie) – discomfort (nepohodlie)
  appear (objaviť sa) – disappear (zmiznúť)
  like (páčiť sa) – dislike (nepáčiť sa)

ir-

 • slová, ktoré priberajú negatívnu príponu ir- sa často začínajú na spoluhlásku r
  relevant – irrelevant
  responsible – irresponsible
  rational -irrational

im-

 • slová, ktoré priberajú negatívnu príponu im- sa vždy začínajú na spoluhlásku m alebo p
  moral -immoral
  patient – impatient

mis-

 • v angličtine má mis- ako predpona význam ako zle alebo nesprávne
  calculate (spočítať) – miscalculate (zle spočítať)
  understand (pochopiť, rozumieť) – misunderstand (zle pochopiť, nesprávne rozumieť)
  manage (riadiť) – mismanage (zle riadiť)

de-

 • predpona de- naznačuje opačný proces, prípadne odstránenie niečoho
  forestation – deforestation (odlesniť)
  regulate – deregulate (uvoľniť, odstrániť reguláciu)
  value – devalue (znehodnocovať)
  motivate – demotivate (odrádzať)