Obsah kurzu
Maturita z angličtiny B2 | Písomná časť (WORKING COPY)
O lekcii

Dôvod, prečo niečo robíme, môžeme v angličtine najjednoduchšie vyjadriť pomocou neurčitku s to (to infinitive), ktorý sa dá do slovenčiny preložiť ako aby.

 • takto vyjadrujeme predovšetkým každodenné aktivity a jednoduché činnosti
  Children attend school to learn something new. (Deti navštevujú školu, aby sa naučili niečo nové.)

Pozor!

Na vyjadrenie účelu nepoužívajte s činnosťami predložku for.

 • predložka for sa pre tieto účely používa s podstatnými menami
  I went to the firm for a meeting with my lawyer. – Šiel som do tej firmy na stretnutie s právnikom.
 • vo formálnejšom kontexte môžeme účel vyjadriť aj pomocou in order to (aby).
  I came here in order to tell you our plan.  (Prišiel som, aby som vám povedal náš plán.)
 • slovné spojenie so as (not) to (aby) sa tiež používa na vyjadrenie účelu predovšetkým vo formálnom registri
  I put it down very carefully so as not to damage it. (Položil som to veľmi opatrne, aby som to nepoškodil.)

Účel môžeme v anglickom jazyku vyjadriť aj pomocou príslovkového spojenia so that (aby).

 • za so that nasleduje vo väčšine prípadov zámeno – I, you, we etc. (a za ním často sloveso can)
  We have to learn it so that we can offer a better service. (Musíme sa to naučiť, aby sme mohli ponúknuť lepšiu službu.)