Obsah kurzu
Maturita z angličtiny B2 | Písomná časť (WORKING COPY)
O lekcii

Prítomný čas jednoduchý používame v angličtine, keď chceme vyjadriť náš  zvyk, veci, ktoré často robievame, alebo zvykneme robievať.

I go to the gym every Monday. (Každý pondelok chodievam do posilňovne.)

 • Rovnako tento čas slúži na vyjadrovanie faktov.
  The sun sets in the west. (Slnko zapadá na západe.)

Prítomný priebehový čas

Prítomný priebehový čas je kombináciou pomocného slovesa byť v prítomnom čase (I’m, you are, he is, we are atď.) a slovesa s príponou -ing.

 • Ak chceme teda vyjadriť, že niečo robíme práve teraz alebo v tomto období použijeme priebehový čas.
  I am reading news. (Práve čítam správy.)

V angličtine používame tento čas aj keď nehovoríme o činnosti, ktorá prebieha práve v tomto okamihu, ale v tejto dobe.

(Kolegyne sa rozprávajú v práci)
A: Čítaš knihy?/Zvykneš čítať knihy (Do you read books?)
B: Áno čítam knihy. (Yes, I read books.)
Teraz čítam veľmi zaujímavú knihu o politických intrigách. (Now, I’m reading a very interesting book about political intrigues.)


Kolegyňa B však nečíta knihu v tom okamihu ako sa rozprávajú, ale (rovnako ako v slovenčine) myslí tým, že v tejto dobe číta zaujímavú knihu.

Prítomný priebehový čas sa môže použiť na vyjadrenie  budúcnosti, predovšetkým keď ide o cestovanie, stretávanie sa, alebo iné vopred dohodnuté činnosti.
I’m flying to Spain tomorrow. (Zajtra letím do Španielska.)
I’m meeting my boss on Monday at 10AM. (V pondelok o desiatej sa stretávam so šéfom.)

Frekvenčné príslovky

V angličtine poznáme tieto najzákladnejšie však frekvenčné príslovky:

Frekvenčné príslovky

always, never, hardly ever, sometimes, often, usually, rarely, seldom

Po týchto frekvenčných príslovkách takmer výlučne používame prítomný jednoduchý čas.
Jednou z výnimiek je frekvenčná príslovka „always“.

Always + -ing

„Always“ môžeme niekedy použiť aj s prítomným priebehovým časom.

 • s týmto časom príslovku „always“ používame, keď chceme vyjadriť, že daná situácia alebo daná činnosť, je do istej miery pre nás iritujúca.
  You are always taking my things. (Stále mi berieš veci.)

Zjednodušene môžeme povedať, že príslovku „always“ používame takýmto spôsobom v prípadoch, kedy by sme v slovenčine použili trochu slangový výraz „furt“.
Stále (Furt) mi berieš moje knihy. You are always taking my books.

Stavové a činné slovesa

Nie každé sloveso sa dá použiť v priebehovom čase. Niektoré slová vyjadrujú stav alebo pocit, nie činnosť. V priebehovom tvare sa teda nepoužívajú ani v prípade, keď myslíme „práve teraz“.

 • pre tieto slovesá je charakteristické že ich neviete vedome ovplyvniť.
  I know this man. (neviem ovplyvniť, či ho poznám alebo nie – proste ho poznám).
  I smell something nice.
  (neviem ovplyvniť, že to cítim, nemám nad tým kontrolu.)
  I like this film. 
  (neviem ovládať to či niečo mám rád alebo nie)

Tieto slová nevyjadrujú činnosť, ale stav a z toho dôvodu ich voláme stavové slovesa, tieto slovesá nazývame stavové.

Stavové slovesá

Sloveso: be
Slovesá myslenia: believe, doubt, guess, imagine, know, realize, suppose, understand
Zmyslové slovesá: hear, smell, sound, taste, see
Slovesá vlastnenia: belong to, have (meaning: possess), own, possess
Slovesá vyjadrujúce emócie: dislike, hate, like, love, prefer, regret, want, wish
Slovesá výzoru: appear, seem
Iné: contain, depend on, include, involve, mean, measure, weigh, require

Vyjadrovanie prítomnosti pomocou slovesa v minulom čase

Niekedy môžeme v angličtine vyjadrovať prítomnosť aj pomocou minulého času. Inak tomu však nie je ani v slovenskom jazyku.

Slovenské vety, ktoré začíname slovom „keby“ používame na vyjadrovanie prítomného stavu a robíme to pomocou slovesá v minulom čase.
Keby som mal viac peňazí by som si nové auto. If I had more money I would buy a new car. (myslím tým keby som mal peniaze teraz)

 • podobným spôsobom vyjadrujeme aj želania v prítomnom čase
  Kiež by som mal viac peňazí. I wish I had more money. (želám si aby som mal viac peňazí teraz)