Obsah kurzu
Maturita z angličtiny B2 | Písomná časť (WORKING COPY)
O lekcii

Príčinnosť sa v angličtine najčastejšie vyjadruje pomocou spojky because (pretože).

  • na rozdiel od slovenčiny, pred touto spojkou nepíšeme čiarku
    We couldn’t come on time because we got stuck in a traffic jam.

Namiesto spojky because môžeme rovnakým spôsobom použiť aj spojky since a as.

Since you were not here, you didn’t hear that. Pretože si tu nebolo, nepočul si to.
We’d started without them as they were obviously late. Začali sme bez nich, pretože evidentne meškali.

  • ak chceme vyjadriť, že niečo sa udialo kvôli niečomu inému použijeme because of (kvôli)
    Because of a car accident, we came a little late. 

Maturita Tip

Všimnime si, že v anglickom jazyku sa čiarka píše pred hlavnou vetou a nie pred podraďovacou vetou ako je to v slovenčine.

Vo formálnejšom kontexte môžeme because of vyjadriť aj pomocou výrazu due to alebo owing to

The event was cancelled due to bad weather.
Owing to your honesty, we can expect milder punishment.