Obsah kurzu
Maturita z angličtiny B2 | Písomná časť (WORKING COPY)
O lekcii

Vyjadrovanie minulosti (Expressing the past)

Minulý jednoduchý čas

Minulý jednoduchý čas v angličtine vyjadruje veci, aktivity, situácie, ktoré sa stali a skončili v minulosti.

 • vieme kedy v minulosti sa stali (last, week, last month, in 2018, 5 years ago, when I was on holiday …)
 • a už sú ukončené resp. sa stali v dobe, ktorá sa už skončila
  I was it last week.
  I didn’t see her when I was in the office.

Minulý priebehový čas

Minulý priebehový čas vyjadruje:

 • že činnosť v minulosti v istom čase práve prebiehala
  I was watching TV last night at 7 p.m. (Včera večer o siedmej som pozeral TV.)
  I was working in the garden the whole Saturday afternoon. (Celé sobotné popoludnie som pracoval v záhrade).

Minulý priebehový čas sa môže použiť aj v kombinácii s časom minulým jednoduchým.

 • minulý čas priebehový bude v tomto prípade vyjadrovať dlhšiu činnosť prebiehajúcu v minulosti, ktorá bola prerušená inou, často kratšou, činnosťou
 • When I was driving home, my colleague called me. (Keď som išiel domov, zavolal mi môj kolega.)

Pozor!

Aj v tomto čase platí že stavové slovesa nepriberajú koncovku -ing.
I understood what she was telling me.

Predprítomný jednoduchý čas

Predprítomný jednoduchý čas vo všeobecnosti používame, keď hovoríme:

 • o svojich skúsenostiach, o tom, čo sme už doteraz v živote zažili, urobili.
  Už som to videl. (doteraz, v živote) – I have seen it. (so far, in my life)

Pozor!

V slovenčine znie tento čas často ako minulý. Základným znakom tohto času je, že nevieme čas kedy sa daná situácia stala. Jediné čo vieme je, že sa stala, alebo ešte nestala. Čas, kedy sa stala je tu irelevantný (rovnako ako v slovenčine). Ak čas v minulosti poznáme, potom už pôjde o minulý jednoduchý.


Umyl som auto. I have washed the car.
Už som umyl auto. I have already washed the car.
I washed the car an hour ago.

Maturita Tip

Ak je vo vete slovo since, yet, already, just, never, ever mali by ste zbystriť pozornosť, pretože s veľkou pravdepodobnosťou pôjde o predprítomný jednoduchý čas.

Just“ v zmysle „práve“ sa tiež často používa s predprítomným časom jednoduchým.
Prepáčte, ale Mr. Brown práve odišiel.
I’m sorry, but Mr. Brown has just left.

Predprítomný jednoduchý čas použijeme aj v prípade, že chceme vyjadriť, že niečo sa teraz udialo alebo sa v budúcnosti stane po prvýkrát. 

 • v takýchto vetách používame this is/will be the first time
  This is the first time I’ve seen such a beautiful building.
 • v minulom čase v tomto prípade použijeme predminulý jednoduchý čas
  It was the first time I’d seen such a beautiful building.

Used to & would

V angličtine používame used to

 • ak hovoríme o tom, čo sme v minulosti často robievali, ale už to nerobíme.
  I used to read a lot when I was younger. (but I don‘t anymore)
  Keď som bol mladší, zvykol som dosť čítať.
  (ale už nečítam)

Pozor!

Častá chyba, ktorý Slováci robia je, že používajú väzbu used to, keď chcú vyjadriť to čo zvyknú teraz robievať.
Zvyknem veľa čítať. často preložia ako I used to read a lot. (Nesprávne)

Zvyknem veľa čítať. je to isté ako Veľa čítam, čiže ide o jednoduchý prítomný čas.
Veta „Zvyknem veľa čítať“ bude teda v angličtine vyzerať takto: I read a lot.

Namiesto „used to“ môžeme v angličtine použiť aj sloveso „would“. „Would“ však môžeme pre účely vyjadrenia čo sme zvykli robiť v minulosti v angličtine použiť len s činnými slovesami (nie so stavovými slovesami).

Vetu „Keď bol dieťa zvykol som do školy chodievať na bicykli.“ môžeme povedať dvoma dvoma rôznymi spôsobmi:
I used to go to school by bicycle when I was a child.
I would always go to school by bicycle when I was a child.

 • neplatí to však pre nasledujúcu vetu:
  Keď som bol dieťa bol som bojazlivý.
  I used to be shy when I was a child.
  I would be shy when I was a child.**

Druhá veta z „would“ je nesprávna pretože sloveso „be“ nie je činné sloveso.

Predminulý čas jednoduchý

Predminulý čas jednoduchý (Past Perfect Simple) používame na vyjadrenie deja/činnosti, ktoré sa časovo stali

 • pred iným minulým dejom/činnosťou.
  I had sent it to him before I went to work.

(Poslal som mu to predtým, ako som išiel do práce. Najskôr som mu to poslal – predminulý čas; potom som išiel do práce – jednoduchý minulý čas)

I felt nervous because I hadn’t flown before. (Bola som nervózna, lebo som predtým ešte neletela.)

Past perfect continuous

 • predminulý priebehový čas používame keď chceme vyjadriť, nejaká činnosť alebo dej prebiehali do nejakého bodu v minulosti.
  When I left my last job, I had been working there for six years.
  (začal som v roku 2016 a pracoval som tam celý čas až do roku 2022)