Obsah kurzu
Maturita z angličtiny B2 | Písomná časť (WORKING COPY)
O lekcii

Schopnosť používať a vyjadrovať kontrast je jednou zo základných jazykových zručností, a preto je aj náležite testovaná v rámci písomnej maturitnej skúšky. Kontrast sa testuje predovšetkým v úlohe s dopĺňaním slov.

Kontrastné spojky

Medzi kontrastné spojky zaraďujeme although, even though a though.

 • tieto spojky stoja vždy na začiatku podraďovacej vety
  Although/even though/though the journey was quite long, I enjoyed it very much.

However

 • however často stojí na začiatku vety
  The journey was quite long. However, I enjoyed very much.

Maturita Tip

Za kontrastnou príslovkou however nasleduje vždy čiarka. Ak máte teda doplniť niečo na začiatok vety a za medzerou, kde máte doplniť slovo je čiarka, zvážte doplnenie kontrastnej príslovky however.

Okrem príslovky however je možné kontrast vyjadriť aj pomocou príslovky though.

 • obidve tieto príslovky môžu stáť aj na samom konci vety
  The journey took almost 5 hours. I enjoyed it very much, though.

Tieto príslovky sú však od zvyšku vety vždy oddelené čiarkou nezávisle od toho, kde stoja.

Maturita Tip

Najbežnejšou spojkou pre vyjadrovanie kontrastu je but. Ak sa v súvetí nachádza táto spojka, s veľkou pravdepodobnosťou ide o kontrastné súvetie. Schopnosť rozoznať kontrastné súvetie vám môže pomôcť zistiť kedy so slovami použiť zápornú predponu.

She was unqualified, but everybody respected her as a successful manager.

In spite of/despite

In spite of/despite sa môžu do slovenčiny preložiť ako napriek, napriek tomu.

 • in spite of/despite stoja na začiatku vety
  In spite of his attitude, he was named the employee of the month.
  Despite his attitude, he was named the employee of the month.

Pozor!

Študenti angličtiny niekedy používajú predložku of nesprávne.
Zapamätajte si že of sa používa iba s in spite of, nikdy s despite.

  • po in spite of/despite môže nasledovať aj sloveso s príponou -ing, no len v prípade ak v obidvoch vetách súvetia je rovnaký podmet
   In spite of/Despite being late, I was let in. (I was late, I was let in)

  • ak sa podmety v súvetí líšia, in spite of/despite používame so slovným spojením the fact that
   In spite of/Despite the fact that it was raining, we went for a walk. (it was raining, we went)

  Kontrast môžeme v anglickej vete vyjadriť aj pomocou spojok while a whereas. Obidve môžeme do slovenčiny preložiť ako zatiaľ čo.

  • tieto spojky stoja väčšinou na začiatku podraďovacej vety, no nepíšeme za nimi čiarku
   We like Jim, whereas our boss despises him.

  Na vyjadrenie kontrastu sa používa aj príslovka unlike.

  • unlike do slovenčiny prekladáme ako na rozdiel od
   Unlike boys, girls are much more conscientious students. Na rozdiel od chlapcov sú dievčatá oveľa svedomitejšie študentky.