Obsah kurzu
Maturita z angličtiny B2 | Písomná časť (WORKING COPY)
O lekcii

Uprednostnenie niečoho iného môžeme vyjadriť pomocou:

 • instead of + -ing (namiesto) ak je podmet oboch viet súvetia rovnaký
  Instead of walking, we took a taxi.

Pozor!

 • instead of sa nepoužíva s neurčitkom nakoľko za predložkou sa v angličtine používa sloveso + -ing
  Instead of to walk…
 • rather than (radšej ako, skôr ako)
  Rather than watching TV, you should go and help your wife.

Otherwise (inak, inakšie) používame, keď hovoríme o tom, čo by sa stalo ak by sa nestalo niečo iné.

 • otherwise, podobne ako however, stojí na začiatku vety a je oddelené čiarkou
  You have to do your homework first. Otherwise, I won’t let you go out.

V prípade, že chceme vyjadriť výber z viacerých alternatív, môžeme použiť niektoré z týchto konštrukcií:

 • whether…or not (či…alebo nie)
  We are going to the celebration, whether you like it or not.
 • either…or (buď…alebo)
  Either you come on time or we’ll start without you.

Pozor!

Either sa v zápornej vete používa aj na vyjadrenie slovenského ani.

 • either v tomto prípade väčšinou stojí na konci vety
  I know that you don’t like spinach, and I don’t like it either.
  Viem že nemáš rada špenát a ani ja ho nemám rád.

V kladnej vete využívame na vyjadrenie slovenského ani slovo neither.

I know that you don’t like spinach, and neither do I.