Obsah kurzu
Maturita z angličtiny B2 | Písomná časť (WORKING COPY)
O lekcii
 • put a stop to sth (urobiť niečomu rázny koniec)
  We have to put a stop to such behavior.
 • keep sb waiting (nechať niekoho čakať)
  We were kept waiting for about an hour.
 • catch a cold (dostať/chytiť nádchu)
   Put on the coat or you’ll catch a cold.
 • keep an eye on sb (dozerať na niekoho)
  Would you keep an eye on the kids, please?
 • come first/second/third… in sth (byť prvý/druhý/tretí v niečom)
  We were proud of our son as he came first in the math competition.
 • catch fire (vznietiť sa)
  Right after the accident the car caught fire.
 • put pressure on sb (vyvíjať tlak na niekoho)
  I don’t want to put to much pressure on my students.
 • keep sb company (robiť niekomu spoločnosť)
  Don’t worry. I’ll keep you company tonight.