Obsah kurzu
Maturita z angličtiny B2 | Písomná časť (WORKING COPY)
O lekcii

Used to

Ak použijeme used to s neurčitkom, bude to vždy vyjadrovať zvyk v minulosti.

 • used to + neurčitok vyjadruje čo sme (ne)zvykli robievať, ale už (ne)robíme
  I used to like football. (But now I don’t)
  I didn’t use to like olives. (But now I do.)
 • namiesto used to môžeme pre vyjadrenie zvykov minulosti použiť aj would, ale len pre činné slovesá
  My mother would drive us to school every day. Mam nás vozievala každý deň do školy.

Be used to

Ak za kombináciou slovesa be a used to nasleduje gerundium (sloveso s príponou -ing), vyjadrujeme, že na nejakú činnosť sme si už zvykli a už nie je pre nás problém.

 • be + used + -ing vyjadruje, že sme na niečo už zvyknutí
  I am used to waking up at 5. (Som zvyknutý vsávať o piatej.)
 • tak ako v angličtine aj v slovenčine tu používame sloveso byť
  Som zvyknutý… I’m used to…
  Si zvyknutá… You’re used to…
  zvyknutý… They are used to…
 • nezabúdajme, že tu používame sloveso s príponou -ing
  I’m used to working at night.

Pozor!

Nemýľte si:
I used to wake up at 5AM.
I’m used to waking up at 5AM.

I used to + neurčitok vždy vyjadruje zvyk v minulosti.
I’m used to + -ing vyjadruje na čo sme zvyknutí.

Pozor!

Slováci majú tendenciu používať be used to +-ing nesprávne.
Nepoužívajte toto spojenie keď hovoríte, čo bežne robievate, čo je vašim zvykom.

 • bežné zvyky vyjadrujeme pomocou jednoduchého prítomného času
  Zvyknem ráno piť kávu. I drink coffee in the morning.
 • nehovorte
  I’m used to drinking coffee in the morning.
 • be used to+ -ing používajte iba na vyjadrenie, že niečo bolo kedysi problém (alebo zvyčajne býva ťažké), ale vy ste už na to zvyknutí a už to nie je problém
  Som zvyknutá pracovať pod tlakom. I’m used to working under pressure.

Get used to

Get used to + -ing používame, keď hovoríme, že si na niečo zvykáme, že sme v procese zvykania si na niečo čo bolo pre nás na začiatku ťažké.

 • za get used to používame vždy sloveso s príponou -ing
  Don’t worry, you’ll get used to commuting every day. Neboj sa, zvykneš si každý deň dochádzať.
  I’m getting used to waking up at 5AM. Zvykám si na vstávanie o piatej.

Maturita Tip

 • za used to nasleduje vždy neurčitok
  I used to smoke when I was a student.
 • za be used to nasleduje sloveso s príponou -ing
  I’m used to waking up at 5AM.
 • za get used to nasleduje sloveso s príponou -ing
  I’m getting used to waking up at 5AM.

Be/get accustomed to

Za be/get accustomed to nasleduje sloveso s príponou -ing

 • be accustomed to znamená to isté ako be used to
  I’m accustomed to dealing with angry customers.
  Som zvyknutá pracovať s nahnevanými zákazníkmi.
 • get accustomed to znamená to isté ako get used to
  I’m getting accustomed to dealing with angry customers.
  Zvykám si pracovať s nahnevanými zákazníkmi.

Iné vyjadrenia zvykovosti

Výraz have a habit of + -ing znamená ako slovenské mám vo zvyku

 • tento výraz používame predovšetkým so zvykmi, ktoré sú považované za iritujúce
  I have a habit of whistling. Let me know when it gets annoying.

Spojenie be always + -ing používame tak ako slovenské slangové furt

 • be always + -ing sa používa na vyjadrenie zvykov, ktoré nás hnevajú alebo prekvapujú
  You are always taking my stuff.

Slovné spojenie tend + to infinitive používame, keď chceme vyjadriť, že máte tendenciu niečo robiť

 • použite neurčitok s to
  I tend to have breakfast at work. Zvyčajne mávam raňajky v práci.

Prídavné mená vyjadrujúce zvykovosť (common, usual, normal, rare…) sa používajú s predložkou for, za ktorou nasleduje predmetové zámeno
It’s normal for them to come late.
Is it common for him to be that grumpy?

Maturita Tip

 • za prídavným meno typical používame predložku of
  It’s typical of her to leave without saying anything.