Obsah kurzu
Maturita z angličtiny B2 | Písomná časť (WORKING COPY)
O lekcii

V pasíve, alebo trpnom slovesnom rode, sa zameriavame viac na činnosť ako na vykonávateľa činnosti.

Pozor!

Nezabúdajte, že v pasíve – trpnom rode pracujeme vždy so slovesom be (byť) – každá jedna pasívna veta obsahuje sloveso be – no v rôznych tvaroch. Za slovesom be je vždy príčastie minulé plnovýznamového slovesa – tento tvar sa zase nikdy nemení – je to vždy príčastie minulé.

Všetky časy v pasíve

Prítomný jednoduchý (Present Simple)

V jednoduchom prítomnom čase, kedy sa činnosť odohráva opakovane, pravidelne, v pasíve:

 • použijeme is/are + minulé príčastie slovesa
  The salesman sells cars.
  Cars are sold (by the salesman.) (Autá sú bežne predávané.)

Prítomný priebehový (Present Continuous)

V prítomnom priebehovom čase, kedy sa činnosť odohráva teraz, v tomto čase, v týchto dňoch, dá sa povedať, že sa práve odohráva:

 • v pasíve musíme použiť is/are + being + minulé príčastie slovesa
  The salesman is selling cars.
  Cars are being sold. (Autá sú práve teraz predávané.)

Pozor!

Minulé príčastie slovesa nikdy nemeníme. Nedajte sa pomýliť priebehovosťou a neformulujte vetu: Cars are selling. Na vyjadrenie priebehovosti slúži pomocné sloveso being,  po ktorom nasleduje minulé príčastie plnovýznamového slovesa (being sold).

Minulý jednoduchý (Past Simple)

V jednoduchom minulom čase, kedy sa činnosť už odohrala v minulosti a zvyčajne aj vieme kedy:

 • v pasíve použijeme was/were + minulé príčastie slovesa
  The salesman sold cars.
  Cars were sold. (Autá boli predané.)

Minulý priebehový (Past Continuous)

V minulom priebehovom čase, kedy sa minulá činnosť práve odohrávala, v istom okamihu v minulosti práve prebiehala:

 • v pasíve musíme použiť was/were + being + minulé príčastie slovesa
  The salesman was selling cars.
  Cars were being sold. (Autá boli práve vtedy predávané.)

Predprítomný jednoduchý (Present Perfect)

V predprítomnom jednoduchom čase, kedy sa činnosť v minulosti už udiala, no nešpecifikujeme kedy:

 • v pasíve musíme použiť has/have + been + minulé príčastie slovesa
  The salesman has sold cars.
  Cars have been sold. (Autá boli predané.)

Predminulý jednoduchý (Past Perfect)

V predminulom jednoduchom čase, kedy sa činnosť udiala ešte pred nejakou inou minulou činnosťou:

 • v pasíve musíme použiť had + been + minulé príčastie slovesa
  The salesman had sold cars.
  Cars had been sold. (Autá boli predané.(ešte pred nejakým iným minulým dejom))

Jednoduchý budúci (Future Simple)

V jednoduchom budúcom čase, kedy sa činnosť odohrá v budúcnosti – ide buď o prognózu, sľub, spontánne rozhodnutie alebo fakt:

 • v pasíve použijeme will be + minulé príčastie slovesa
  The salesman will sell cars.
  Cars will be sold. (Autá budú predané.)

Predbudúci jednoduchý (Future Perfect Simple)

V predbudúcom jednoduchom čase, kedy bude činnosť ukončená do istého času v budúcnosti:

 • v pasíve použijeme will have been + minulé príčastie slovesa
  The salesman will have sold cars by the end of next year.
  Cars will have been sold by the end of next year. (Autá budú predané do konca budúceho roka.)

Predložka, ktorá sa najčastejšie používa s predbudúcim časom a znamená do, napr. do októbra budúceho roka, je by .

The house will have been built by October next year. (Dom bude postavený do októbra budúceho roka.)

Going to

Vo vyjadrení o budúcnosti s be going to, kedy hovoríme o už naplánovanej činnosti:

 • v pasíve použijeme is/are going to be + minulé príčastie slovesa
  The salesman is going to sell cars.
  Cars are going to be sold. (Autá budú predané / idú byť predané.)

Podmieňovací spôsob (Conditional)

V podmieňovacom spôsobe, kedy by sa činnosť odohrala, keby sa stalo niečo iné – je teda podmienená iným dejom:

 • v pasíve použijeme would be + minulé príčastie slovesa
  The salesman would sell cars.
  Cars would be sold. (Autá by boli predané / by sa predali.)

Odporúčania a rady (Recommendations and advice)

Pri vyjadrení rady / odporúčania s modálnym slovesom should :

 • v pasíve použijeme should be + minulé príčastie slovesa
  The salesman should sell cars.
  Cars should be sold. (Autá by mali byť predané / by sa mali predať.)

Formálne odporúčania (Formal recommendations)

Vo formálnom štýle pri vyjadrení rady / odporúčania s modálnym slovesom ought to (ktoré je synonymom menej formálneho slovesa should):

 • v pasíve použijeme ought to be + minulé príčastie slovesa
  The salesman ought to sell cars.
  Cars ought to be sold. (Autá by mali byť predané / by sa mali predať.)

Podmieňovací spôsob v minulom čase (Conditional Perfect)

V podmieňovacom spôsobe v minulom čase, kedy by sa činnosť bola odohrala, keby sa v minulosti bolo stalo niečo iné (súčasť tretej podmienkovej vety):

 • v pasíve použijeme would have been + minulé príčastie slovesa
  The salesman would have sold cars.
  Cars would have been sold. (Autá by boli bývali predané / by sa boli predali.)

Ľútosť (Regrets about the past)

Pri vyjadrení ľútosti nad niečím, čo sa malo stať v minulosti, ale sa nestalo, alebo naopak:

 • v pasíve použijeme should have been + minulé príčastie slovesa
  The salesman should have sold cars.
  Cars should have been sold. (Autá mali byť predané.)

Formálna ľútosť (Formal regrets about the past)

Vo formálnom štýle pri vyjadrení ľútosti nad niečím, čo sa malo stať v minulosti, ale sa nestalo, alebo naopak:

 • v pasíve použijeme ought to have been + minulé príčastie slovesa
  The salesman ought to have sold cars.
  Cars ought to have been sold. (Autá mali byť predané.)

Slovesá let a make v pasíve

V činnom rode už vieme, že po slovesách make (prinútiť) a let (dovoliť) sa používa len holé sloveso v neurčitku bez to (tzv. bare infinitive – holý neurčitok)

They let him stay. (Dovolili mu ostať.)
NIE They let him to stay.

They made him go home. (Prinútili ho ísť domov.)
NIE They made him to go home.

V trpnom rode sa ale situácia pri týchto dvoch slovesách mení.

Make

Pri slovese make vo význame nútiť, prinútiť :

 • v pasíve v minulom čase musíme použiť was/were made + to + neurčitok
  They made him go home.
  He was made to go home. (Bol prinútený ísť domov.)

Let

Sloveso let vo význame dovoliť nemá pasívnu formu, preto musíme:

 • v pasíve v minulom čase použiť jeho synonymum be allowed to vo forme was/were allowed to + neurčitok
  They let him stay.
  He was allowed to stay. (Bolo mu dovolené ostať.)

Neosobný trpný rod (Impersonal passive)

Keď používame v angličtine neosobný trpný rod, chceme sa odosobniť od toho, čo hovoríme. Naznačujeme tým, že pôvodcom správy nie sme my, ale niekto iný, a teda nezaručujeme jej pravdivosť.

Zväčša používame frázy ako:

It is said that… / It is thought that… (Hovorí sa, že…)
It is believed that… (Ľudia veria, že…)
It is assumed that… (Predpokladá sa, že…)
It is known that… (Vie sa, že…)
It is reported that… (Uvádza sa, že…)

 

Ak použijeme jednu z vyššie uvedených fráz, a teda začneme vetu s It is + said/thought/believed/assumed/known/reported + that, tak po „that“ nasleduje normálna veta (podmet + sloveso atď.)

It is said that she is the murderer. (Hovorí sa, že ona je tá vrahyňa.)
It is assumed that she has murdered the guy. (Predpokladá sa, že ona zavraždila toho muža.)

Vetu ale nemusíme začínať vždy s „It is…„. Môžeme ju začať aj priamo podmetom (he/she/they…), no štruktúra vety sa potom zmení nasledovne:

PODMET + is said/thought/believed atď. + to + neurčitok
She is said to be the murderer. (preklad do slovenčiny je ten istý: Hovorí sa, že ona je tá vrahyňa.)

Táto štruktúra sa týka len prípadov, kedy hovoríme o prítomnosti alebo budúcnosti.

Ak hovoríme o minulosti, štruktúra vety bude vyzerať takto:

PODMET + is said/thought/believed atď. + to + minulý neurčitok (have + minulé príčastie slovesa)
She is assumed to have murdered the guy. (Predpokladá sa, že ona zavraždila toho muža.)

Neosobný trpný rod teda môže mať dva tvary:

It is believed that he is a spy.

He is believed to be a spy.

It is thought that they will be dismissed.

They are thought to be dismissed.

It is reported that he has escaped from the prison.

He is reported to have escaped from the prison.