Obsah kurzu
Maturita z angličtiny B2 | Písomná časť (WORKING COPY)
O lekcii

Zjednodušene môžeme spojky rozdeliť do troch hlavných skupín.

Priraďovanie a porovnávanie

Additionally / In addition /Moreover / Furthermore
In addition to
As well as
Likewise / Similarly

Kontrast

Despite / In spite of
Although / Even though
Though
While / Whereas
But / Yet / However / Nevertheless
Unlike
Otherwise

Príčina a následok

Because / As / Since / For
Due to / Because of
As
Therefore / Consequently / As a result / So
Hence

Priraďovanie a porovnávanie

Additionally / In addition /Moreover / Furthermore – navyše
In addition to – okrem
As well as – a tiež, ako aj
Likewise / Similarly – podobne

 • Za additionally / in addition / moreover / furthermore  píšeme zvyčajne čiarku a nasleduje normálna veta s podmetom a prísudkom. Furthermore je formálnejší výraz.
  The article is badly written. Additionally / In addition / Moreover / Furthermore, it’s inaccurate.
  Článok je zle napísaný. Navyše je aj nepresný.
 • Za in addition to nasleduje buď podstatné meno alebo sloveso v INGovej forme.
  In addition to my salary, I get meal tickets from my employer. (Okrem platu dostávam od zamestnávateľa aj stravné lístky.)
  In addition to running, I also enjoy swimming in my free time. (Okrem behania vo svojom voľnom čase aj rada plávam.)
 • Za as well as nasleduje podstatné meno alebo sloveso v INGovej forme.
  We’ll have to do a written exam as well as an oral one. (Budeme musieť robiť písomnú skúšku, ako aj ústnu.)
  He is a waiter as well as working part-time as a taxi driver. (Je čašník ako aj taxikár na polovičný úväzok.)
 • Za likewise / similarly  píšeme čiarku a nasleduje normálna veta s podmetom a prísudkom.
  The starter was great. Likewise / Similarly, the main course tasted delicious.
  Predjedlo bolo skvelé. Podobne, aj hlavný chod chutil úžasne.

Kontrast

Despite / In spite of – napriek
Although / Even though – hoci
Though – ale, i keď, hoci
While / Whereas – Zatiaľ čo, kým
But / Yet / However / Nevertheless – avšak, ale
Unlike – na rozdiel od
Otherwise – inak

Despite a in spite of znamenajú napriek môžeme používať trojakým spôsobom.

 • despite / in spite of + podstatné meno
  Despite the rain, we enjoyed the walk. / In spite of the rain, we enjoyed the walk.
  Napriek dažďu sme si prechádzku užili.
 • despite / in spite of + sloveso v –INGovej forme
  Despite being tired, we went for a walk. / In spite of being tired, we went for a walk.
  Napriek tomu, že sme boli unavení, sme sa šli prejsť.
 • despite / in spite of + the fact that + veta
  Despite the fact that it was raining, we went for a walk. / In spite of the fact that it was raining, we went for a walk.
  Napriek tomu, že pršalo, sme sa šli prejsť.

Pozor!

Za despite nikdy nedávame of.

Za despite a in spite of nikdy nenasleduje normálna veta s podmetom a prísudkom.
NESPRÁVNE: Despite / in spite of we were tired, we went for a walk.

 • Za although / even though vždy nasleduje normálna veta s podmetom a prísudkom. Even though je formálnejší výraz ako although, no obe spojky znamenajú hoci.
  Although / Even though the traffic was horrible, we caught the flight.
  Hoci bola premávka hrozná, stihli sme let.

Vety v súvetí môžeme aj prehodiť.
We caught the flight, although / even though the traffic was horrible.
Stihli sme let, hoci bola premávka hrozná.

Pozor!

Za although / even though nikdy nenasleduje len podstatné meno, ale celá veta.
NESPRÁVNE: Although / Even though the horrible traffic, we caught the flight.

Though je neformálny výraz. Môžeme ho používať na začiatku vety alebo na konci.

 • Ak stojí na začiatku vety, má ten istý význam a použitie ako although hoci, a nasleduje po ňom normálna veta.
  Though she liked him, she never told him.
  Hoci sa jej páčil, nikdy mu to nepovedala.
 • Ak stojí na konci vety, píše sa pred ním čiarka a má význam ale. Toto použitie je charakteristické hlavne pre neformálnu hovorovú angličtinu.
  We didn’t win. It was a great game, though.
  Nevyhrali sme. Ale bola to skvelá hra.

 • While a whereas používame na zdôraznenie kontrastu medzi dvomi vecami, situáciami alebo ľuďmi. Ich význam je zatiaľ čo alebo kým.
  I prefer books, while / whereas my brother rather watches movies.
  Ja uprednostňujem knihy, zatiaľ čo môj brat radšej pozerá filmy.
 • But / Yet / However / Nevertheless znamenajú avšak, ale. However a nevertheless sú formálnejšie výrazy ako but a yet. Na rozdiel od but a yet ich zvyčajne používame na začiatku vety a píšeme za nimi čiarku, po ktorej nasleduje normálna veta.
  He is a bad driver. However / Nevertheless, his wife is even worse.
  Je zlý šofér. Avšak jeho žena je ešte horšia.
  He is a bad driver, but / yet his wife is even worse.
  Je zlý šofér, ale jeho žena je ešte horšia.

And yet znamená a predsa

He earns a lot, and yet he never pays for drinks.
Zarába veľa, a predsa nikdy neplatí za drinky.

 • Unlike znamená na rozdiel od a nasleduje po ňom podstatné meno alebo zámeno.
  Unlike you, I’m not a very good dancer.
  Na rozdiel od teba nie som veľmi dobrý tanečník.
 • Otherwise znamená inak a nasleduje po ňom veta s podmetom a prísudkom.
  Turn the heater on, otherwise it’ll get too cold in here.
  Zapni radiátor, inak tu bude príliš zima.

Príčina a následok

Because / As / Since / For – lebo, pretože
Due to / Because of – kvôli
As – keďže
Therefore / Consequently / As a result / So – preto
Hence the – preto ten, preto tá, preto to

 • Za because / as / since / for nasleduje normálna veta  s podmetom a prísudkom. Since a for sú formálnejšie výrazy ako because a as. Všetky tieto spojky znamenajú lebo, pretože.
  We didn’t go anywhere because / as / since / for we got sick.
  Nešli sme nikam, lebo sme ochoreli.
 • Due to / because of znamenajú kvôli a používajú sa v spojení s podstatným menom (nie s celou vetou ako je to pri because). Due to je formálny výraz.
  The flight was cancelled due to / because of the weather.
  Let bol zrušený kvôli počasiu.
 • Due to / Because of sa môžu použiť aj v spojení: due to / because of + the fact that + veta
  Due to the fact that / Because of the fact that the flight was delayed, we missed our connection.
  Kvôli skutočnosti, že let meškal, zmeškali sme náš prípoj.
 • Spojka as sa používa vo význame keďže a nasleduje po nej veta s podmetom a prísudkom.
  As you didn’t answer, I left you a message.
  Keďže si nezdvihol, nechala som ti odkaz.
 • Spojky therefore / consequently / as a result / so znamenajú preto, v dôsledku toho, takže. Therefore / Consequently / As a result sú formálnejšie výrazy a píšeme za nimi čiarku, po ktorej nasleduje normálna veta. So je neformálna spojka a čiarku píšeme pred ňou.
  She was the only candidate. Therefore / Consequently / As a result, she was elected.
  Bola jediná kandidátka. Preto bola zvolená.
  She was the only candidate, so she was elected.
  Bola jediná kandidátka, preto bola zvolená.

Hence the znamená preto ten, preto tá, preto to

Spojka hence tiež vysvetľuje následok niečoho, no najčastejšie sa používa v spojení s podstatným menom.
Hence + the + podstatné meno
His mother was Spanish. Hence the name – Pepe.
Jeho matka bola Španielka. Preto to meno – Pepe.
He’s a teacher. Hence the constant need to correct people.
Je učiteľ. Preto tá potreba neustále opravovať ľudí.