Obsah kurzu
Maturita z angličtiny B2 | Písomná časť (WORKING COPY)
O lekcii

look at sb – pozrieť sa na niekoho
He looked at me but said nothing. – Pozrel sa na mňa, ale nič nepovedal.
see sb – vidieť niekoho
I saw her at school. – Videla som ju v škole.
watch sb – sledovať, pozorovať niekoho
I’ve been watching you for quite some time. – Už ťa nejaký čas sledujem.
observe sb (formálne) – pozorovať niekoho (za účelom dozvedieť sa niečo)
The patients were observed for several months. – Pacienti boli pozorovaní niekoľko mesiacov.
notice sb – všimnúť si niekoho
Did you notice Monika’s car? – Všimol si si Monikine auto?
stare at sb / gaze at sb – zízať na niekoho
Stop staring/gazing at them! It’s rude. – Prestaň na nich zízať! Je to neslušné.
glance at sb – letmo pozrieť, mrknúť na niekoho
She glanced at her watch. – Mrkla na hodinky.
glance through sth – prebehnúť si pohľadom, prelistovať
She glanced through the article briefly. – Rýchlo si prebehla očami článok.
glare at sb – zazerať na niekoho, zlostne sa na niekoho pozerať
She didn’t yell, she just glared at me quietly.
regard sb (formálne) – dívať sa na niekoho istým spôsobom; väčšinou nasleduje príslovka alebo „with + nejaká emócia„.
Bežné kolokácie:
regard sb intently – intenzívne sa na niekoho dívať
regard sb curiously – zvedavo sa na niekoho dívať
regard sb suspiciously – dívať sa na niekoho podozrievavo
regard sb coldly – chladne sa na niekoho dívať
regard sb with respect – dívať sa na niekoho s rešpektom
regard sb with distaste – dívať sa na niekoho s nechuťou
regard sb with admiration – dívať sa na niekoho s obdivom