Obsah kurzu
Maturita z angličtiny B2 | Písomná časť (WORKING COPY)
O lekcii

Relative pronouns & sentences
(Vzťažné zámená a vety)

Vzťažné vety sú vety, ktoré obsahujú vzťažné zámeno (which, who, where, when, that). Rozdeľujeme ich na definujúce vzťažné vety a nedefinujúce vzťažné vety.

Definujúce vzťažné vety

Definujúce vzťažné vety obsahujú nutné informácie, ktoré bližšie špecifikujú osobu alebo vec, o ktorej sa hovorí. Bez nich by sme nevedeli o akú vec/osobu ide.

 • v tomto prípade je who a which možné nahradiť slovom that.
 • pred vzťažné zámená (which, who) sa v tomto prípade nepíše čiarka
  The man who sold us the flat was on TV.

Pozor!

Pred „that“ sa nikdy nepíše čiarka.
The woman who/that used to babysit for us has just got married.
It’s not the kind of novel which/that appeals to me.
Just a quick note to thank you for the flowers which/that you sent me.

 • v prípade, že za „who/which/that „ nasleduje iný podmet (podstatné meno alebo zámeno), môžeme ich vynechať.
  This is the house (prvý podmet) (that) I (druhý podmet) told you about. To je ten dom, o ktorom som ti hovoril.
  The woman (prvý podmet) sold us the flowers (which/that) we (druhý podmet) brought you.
 • ak žiaden iný podmet za „who/which/that“ nenasleduje, nemôžeme ich vynechať
  The woman (prvý podmet) who moved in  (za „who“ ide hneď sloveso, ktoré sa ešte naviac viaže k prvému a jedinému podmetu vo vete) last week had an accident.

Keď sa vo vzťažnej vete používa kombinácia vzťažných zámen „who/which“ v spojení so slovesom „be“ a prítomným alebo minulým príčastím, potom môžeme dané vzťažné sloveso spolu so slovesom byť vynechať.
Look at the children who are playing in the playground.
Look at the children playing in the playground.
The two pupils who were chosen to carry the torch got sick.
The two pupils chosen to carry the torch got sick.

 • when a why je rovnako možné v definujúcich vzťažných vetách vynechať
  I’ll never forget the day (when) Geoff resigned.
  The reason (why) he left is still unclear.
 • where však nie je možné vynechať
  That’s the shop where we bought our bed.
  That’s the shop (which/that) we bought our bed in.

Vo formálnej angličtine je možné pred vzťažné zámeno whom (pokiaľ ide o osobu)  alebo which (väčšinou pokiaľ ide o zviera, neživotnú vec) dať predložku, nie však pred that.
They returned to the shop in which the bed had been purchased.

Maturita Tip

Ak ide o vzťažnú vetu (to znamená že v slovenčine by sme v nej použili vzťažné zámeno ktorá, ktoré, ktorý) a vzťažné zámeno je potrebné doplniť za predložku, budeme dopĺňať „whom“ pre osoby „which“ pre ostatné podstatné mená.

This is the man from whom I borrowed the money.
This is the shop in which I bought the lawn mower.

Maturita Tip

Ak nechceme znieť príliš formálne, predložku dáme na koniec vety.  Ak budete mať do textu doplniť slovo, ktoré bude na konci vety a veta bude vzťažná zvážte doplnenie predložky (with, on, at, in atď.) v súlade s kontextom

This is the gun which the actor was killed with.

Nedefinujúce vzťažné vety

Tieto vzťažné vety obsahujú dodatočné informácie, ktoré nie sú nevyhnutné pre špecifikáciu osoby alebo veci, o ktorej sa hovorí. Znamená to, že danú vec vieme identifikovať aj bez tejto vety. Keď ju vynecháme, veta bude stále dávať zmysel.

V tomto prípade nie je možné použiť that a rovnako nie je možné vynechať vzťažné zámeno which/who. V tomto prípade je tiež potrebné písať čiarky. Ak sa táto nedefinujúca vzťažná veta nachádza v strede inej vety, je potrebné čiarky písať za aj pred ňou.

Maturita Tip

Nedefinujúce vzťažné vety sa často začínajú vlastným podstatným menom.

Our former babysitter Laura, who got married last year, has just had her first child.
Alan Smith, whose father is a professional diver, is the only boy in our class who can’t swim.

„Whose“ znamená v slovenčine ktorej, ktorého, ktorých atď.

Pozor!

Vzťažné zámeno „whose“ môžeme použiť pre osoby ale aj ostatné či neživotné podstatné mená.
This is a country whose inhabitants have to migrate.

Pozor!

Vzťažné zámeno which odkazuje na celú vetu:
He works 12 hours a day, which must be very tiring.
Slováci však často v tomto prípade namiesto which používajú  what, čo je nesprávne.
He works 12 hours a day, what must be very tiring.

What sa nepoužíva v prípade, že odkazujeme na celú vetu, ale keď myslíme „the thing that“ jednu vec.)
Let me know what you decide to do.
What I need right now is a cup of tea.

Maturita Tip

„What“ nikdy nenasleduje po podstatnom mene.
Táto veta je nesprávna:
**Would you bring me the keyboard what I lend you last month.**