Obsah kurzu
Maturita z angličtiny B2 | Písomná časť (WORKING COPY)
O lekcii

Privlastňovacie zámená sa bežne používajú podstatnými menami.

 • Those are her trainers.

Privlastňovacie znamená, môžeme použiť aj na konci vety bez podstatného mena.

 • „its“ sa bežne ako samostatne stojace privlastňovacie zámeno v angličtine nepoužíva.

This computer is my computer, not your computer.
(Táto veta znie neprirodzene, pretože rovnaké slovo je zopakované až trikrát.)
Aby sme sa vyhli takémuto opakovaniu, použijeme privlastňovacie zámená.

This computer is mine, not yours.
(Mine a yours privlastňovacie zámená, ktoré môžeme v anglickej vete použiť aj bez toho, aby za nimi nasledovalo podstatné meno.)

 • V angličtine sa často používa aj fráza „friend of mine“
  This is a good friend of mine. (Je to môj dobrý priateľ.)

Privlastňovacie zámeno „Yours“ môžeme tiež použiť kombinácii s „faithfully“ a „sincerely“ pri zakončení formálneho listu alebo emailu.

 • Dvoma najčastejšími frázami s týmto privlastňovacím zámenom sú:
  Yours faithfully (používame, keď osobu, ktorej píšeme nepoznáme)
  Yours sincerely (používame, keď osobu, ktorej píšeme poznáme)

Zvratné zámená

Zvratné zámená používame v angličtine zhruba tam, kde používame v slovenčine zvratné zámeno „sa“. Ide o prípady, kedy „sa“ môžeme v slovenčine nahradiť slovným spojením„sám seba, sama seba, sami seba atď“.

I burnt myself. (Popálil som sa.)

V angličtine však existujú aj iné slovné spojenia, kde táto pomôcka neplatí.

 • Takými sú napríklad:
  make yourself understood, make yourself at home, make yourself heard

Niekedy používame zvratné zámená, keď chceme zdôrazniť podmet.

 • V slovenčine v týchto prípadoch používame sám, sama, sami atď.):
  She herself didn’t know which way to go.
  Ona sama nevedela kadiaľ ísť.

POZOR!

Dajte si pozor aby ste správne písali slová „yourself“ a „yourselves„. V množnom čísle je koncovka zvratných zámen „-selves“.

Ak chceme povedať, že som niečo urobil sám to znamená bez cudzej pomoci môžeme použiť slovné spojenie „by myself“.

 • „by myself“ znamená to isté ako „on my own“
  I cooked it on my own.
  I cooked it by myself
  Navaril som to sám. (bez pomoci niekoho iného)