Obsah kurzu
Maturita z angličtiny B2 | Písomná časť (WORKING COPY)
O lekcii

Príslovky spôsobu (Adverbs of manner) sú slová, ktoré hovoria o tom, ako robíme isté činnosti (pomaly, dobre, draho, lenivo, usilovne…). Príslovka spôsobu vždy rozvíja sloveso, a preto ju najčastejšie umiestňujeme za sloveso, na koniec vety.
I drive slowly. (Šoférujem pomaly.)

 • Ako tvoríme v drvivej väčšine príslovky spôsobu?
  prídavné meno + koncovka –ly
  slow (pomalý) – slowly (pomaly)
  polite (zdvorilý) – politely (zdvorilo)
  selfish (sebecký) – selfishly (sebecky)
 • Na príslovku spôsobu sa vždy pýtame otázkou Ako?
  Nadia speaks quietly. (Nadia rozpráva potichu.)
  How does Nadia speak? – Quietly. (Ako Nadia rozpráva? – Potichu.)

Výnimky

Existujú 3 prídavné mená, od ktorých netvoríme príslovky pomocou koncovky –ly:
good goodly
fast fastly
hard hardly

Prídavné menoPríslovka
goodwell
fastfast
hardhard

She’s a good cook. (Je dobrá kuchárka.) – She cooks well. (Varí dobre.)
I’m a fast driver. (Som rýchly šofér.) – I drive fast. (Šoférujem rýchlo.)
He’s a hard worker. (Je usilovný pracovník.) – He works hard. (Pracuje usilovne.)

Príslovka hardly existuje, no znamená sotva  a umiestňujeme ju pred hlavné sloveso:
I could hardly understand him. (Sotva som mu rozumel.)

Ďalšou výnimkou je 5 konkrétnych slovies súvisiacich so zmyslami. Za týmito slovesami používame namiesto prísloviek len prídavné mená.

Zmyslové slovesoVeta
look (vyzerať)You look fantastic. (Vyzeráš fantasticky.) NIE fantastically
sound (znieť)The song sounds nice. (Tá pieseň znie pekne.) NIE nicely
taste (chutiť)It tastes delicious. (Chutí to skvele.) NIE deliciously
smell (cítiť)It smells horrible. (Zapácha to hrozne.) NIE horribly
feel (byť na dotyk)The sweater feels so soft. (Ten sveter je na dotyk taký mäkký.) NIE softly

Pravopis

 • Ak sa prídavné meno končí na –y, potom pri tvorení príslovky musíme zmeniť –y na -i a až potom pridať koncovku –ly :
  healthy – healthily (We eat healthily. – Stravujeme sa zdravo.)
  easy – easily
  lazy – lazily
  noisy – noisily

Výnimkou z tohto pravidla je prídavné meno shy. Príslovku z neho vytvoríme len pridaním klasickej koncovky ly, pričom nemenímey na –i :
shy (hanblivý, plachý) – shyly (hanblivo, placho); NIE shily
He looked at me and smiled shyly. (Pozrel na mňa a nesmelo sa usmial.
)

 • Ak sa prídavné meno končí na –le, potom pri tvorení príslovky vynecháme -e a už len pridáme koncovku –y :
  suitable – suitably (Dress suitably for the job interview. – Na ten pohovor sa obleč vhodne.)
  probable – probably
  gentle – gently

Ak chcete vytvoriť príslovku z prídavného mena true, musíte vynechať –e.
true (skutočný, pravdivý) – truly (skutočne); NIE truely
I’m truly sorry for what I said. (Je mi skutočne ľúto, čo som povedal.)
Yours truly – S úctou (záver formálneho listu alebo emailu)

 • Ak sa prídavné meno končí na –ic, potom pri tvorení príslovky pridávame koncovku -ally.
  heroic – heroically (The soldiers are fighting heroically. – Vojaci hrdinsky bojujú.)
  fantastic – fantastically
  tragic – tragically

Výnimkou z tohto pravidla je prídavné meno public. Príslovku z neho vytvoríme len pridaním klasickej koncovky ly.
public (verejný) – publicly (verejne); NIE publically
He said it openly and publicly. (Povedal to otvorene a verejne.)

 • Ak sa prídavné meno končí na -l, pri tvorení príslovky pridávame klasickú koncovku -ly, teda písmeno -l- bude zdvojené.
  eventual – eventually (Don’t worry, he’ll come round eventually. – Neboj sa, on sa nakoniec nechá obmäkčiť.)
  actual – actually
  beautiful – beautifully