Obsah kurzu
Maturita z angličtiny B2 | Písomná časť (WORKING COPY)
O lekcii

Prípony, ktoré sa v angličtine najčastejšie používajú na tvorenie podstatných mien, sú nasledovné:

-ion

Maturita Tip

Príponu -ion používame na tvorenie podstatných mien zo slovies.
invent – invention (vynález)
depress – depression (depresia, ekonomická kríza)
revise – revision (revízia, preopakovanie si látky pri štúdiu)

 • ak sa sloveso končí na -it a chceme z neho vytvoriť podstatné meno, koncové -t zmeníme na -s a pridáme koncovku -sion
  admit – admission (prijatie do krajiny/organizácie, pripustenie napr. chyby, vstupné)
  permit – permission (dovolenie)
  omit – omission (vynechanie)

  *výnimka: limit – limitation (obmedzenie)
 • ak sa sloveso končí na de, podstatné meno z neho vytvoríme nahradením tejto koncovky koncovkou -sion
  decide – decision (rozhodnutie)
  collide – collision (zrážka)
  explode – explosion (explózia)
  conclude – conclusion (záver)
  exclude – exclusion (vylúčenie)
 • ak sa sloveso končí na -se, -ote, -ite, -ve, -ire, -t, -er, podstatné meno z neho vytvoríme pridaním koncovky -ation
  accuse – accusation (obvinenie)
  quote – quotation (citát, citácia)
  invite – invitation (pozvánka, pozvanie)
  starve – starvation (hladovanie)
  admire – admiration (obdiv)
  adapt – adaptation (adaptácia, prispôsobenie)
  alter – alteration (úprava, prerobenie)
 • ak sa sloveso končí na ify, podstatné meno z neho vytvoríme vynechaním -y a pridaním koncovky -ication
  verify – verification (overenie)
  notify – notification (oznámenie, upovedomenie)
  purify – purification (očistenie)
 • ak sa sloveso končí na ish, podstatné meno z neho vytvoríme nahradením tejto koncovky koncovkou -ition
  demolish – demolition (zbúranie)
  abolish – abolition (zrušenie, hlavne otroctva, trestu, dane, zákona a pod.)

-ity

Maturita Tip

Príponu -ity používame na tvorenie podstatných mien z prídavných mien.
similar – similarity (podobnosť)
equal – equality (rovnosť)
valid – validity (platnosť)

 • ak prídavné meno končí na -ive, podstatné meno z neho vytvoríme vynechaním -e a pridaním koncovky -ity
  productive – productivity (produktivita)
  creative – creativity (tvorivosť)
  sensitive – sensitivity (citlivosť)

  *výnimka: authoritative – authority (autorita, právomoc, správny orgán)
 • ak prídavné meno končí na -ary, podstatné meno z neho vytvoríme nahradením tejto koncovky koncovkou -ity
  necessary – necessity (nevyhnutnosť)
 • ak prídavné meno končí na -ous, podstatné meno z neho vytvoríme nahradením tejto koncovky koncovkou -osity
  generous – generosity (štedrosť)
  curious – curiosity
  (zvedavosť, kuriozita)
  *výnimky: hilarious – hilarity (obrovská zábava), prosperous – prosperity (prosperita, rozvoj)
 • ak prídavné meno končí na -ble, podstatné meno z neho vytvoríme nahradením tejto koncovky koncovkou -bility
  credible – credibility (dôveryhodnosť)
  reliable – reliability (spoľahlivosť)
  acceptable – acceptability (prijateľnosť)

  *výnimka: hospitable – hospitality (pohostinnosť); humble – humility (pokora)

-ure

pleasant – pleasure (potešenie)
press – pressure (tlak)
close – closure (uzavretie napr. cesty, zatvorenie napr. podniku)

-ence

exist – existence (existencia)
refer – reference (zmienka, odkaz, odporúčanie)
consequent – consequence (následok)

-ance

reluctant – reluctance (neochota)
guide – guidance (poučenie, navádzanie na cieľ)
appear – appearance (vzhľad)

insure – insurance (poistenie)
perform – performance (predstavenie, výkon)

-y

miserable – misery (trápenie, bieda)
sympathetic – sympathy (súcit)
brave – bravery (statočnosť)
jealous – jealousy (žiarlivosť, závisť)
cruel – cruelty (krutosť, bezcitnosť)

loyal – loyalty (vernosť)

-cy

efficient – efficiency (výkonnosť, účinnosť)
private – privacy (súkromie)
fluent – fluency (plynulosť)
tend – tendency (tendencia, sklon)
diplomatic – diplomacy (diplomacia)
frequent – frequency
(frekvencia)