Obsah kurzu
Maturita z angličtiny B2 | Písomná časť (WORKING COPY)
O lekcii

Príčastia (Participles)

Príčastie prítomné

Príčastie prítomné (sloveso s príponou -ing) môžeme v súvetí použiť namiesto:

 • vzťažnej vety
  Anyone who arrives late will not be let in.
  Anyone arriving late will not be let in.
 • podraďovacej vety, ktorá sa začína spojkou because
  Lucy could see everything because she was standing in the front.
  Standing in the front Lucy could see everything.
  He didn’t hear the bell because he was listening to music.
  Listening to music he didn’t hear the bell.
 • podraďovacej vety, ktorá sa začína spojkou so, najčastejšie s priebehovým časom
 • v tomto prípade bude sloveso be priberať koncovku -ing
  He was tired so he didn’t come to the party.
  Being tired, he didn’t come to the party.

Maturita Tip

V úlohe s doplňovaním odpovedí sa môžete stretnúť so situáciou, že budete mať doplniť niečo na začiatku vety, za čím bude nasledovať prídavné meno resp. sloveso v trpnom rode. V tomto prípade môžete uvažovať aj nad doplnením slovesa „being“ ako je uvedené vyššie.

 • podraďovacej vety, ktorá sa začína časovou spojkou (when, before, after, as soon as, while)
  When Lily came home, she realized that she didn’t have her wallet.
  Coming home Lily realized that she didn’t have her wallet.
  While my mother was reading a book, she fell asleep.
  Reading a book my mother fell asleep.

Past Participle (Príčastie minulé)

Príčastie minulé je tretí tvar slovesa. V prípade pravidelných slovies pridáme nakoniec iba koncovku -ed. Ak ide o nepravidelné sloveso použijeme jeho tretí tvar.

Príčastie minulé najčastejšie používame namiesto slovesa v trpnom rode (pasívu):

 • vo vzťažných vetách
 • v slovenskom jazyku môžeme robiť presne tú istú vec
  She lives in an apartment which was bought 50 years ago.
  Žije v byte, ktorý bol kúpený pred 50 rokmi.
  She lives in an apartment built 50 years ago.
  Žije v byte kúpenom pred 50 rokmi.
 • v podraďovacích vetách ktoré sa začínajú spojkou because, so alebo although
  The hotel is located in the beautiful mountains, so it is extremely popular with tourists.
  Located in the beautiful mountains, the hotel is extremely popular with tourists.
  Although it was built more than 200 years ago, the building is still structurally sound.
  Although built more than 200 years ago, the building is still structurally sound.

Perfect participle (Perfektové príčastie)

Perfektové príčastie je vždy kombináciou slovesa having a minulého príčastia.

having done
having  said

Perfektové príčastie môže nahrádzať:

 • vetu priraďovacieho súvetia so spojkou and, ktorá obsahuje predprítomný alebo predminulý čas, a chceme ňou zvýrazniť, že jedna činnosť sa udiala pred inou činnosťou:
  I had finished my homework and went out.
  Having finished my homework, I went out.
  (Išiel som bol až po tom ako som si urobil domáce úlohy)
 • vetu podraďovacieho súvetia z pred prítomným alebo predminulým časom, ktorá sa začína spojkou because alebo so
  He has broken his arm, so he can’t play.
  Having broken his arm, he can’t play.
  I was starving because I had eaten only a small sandwich.
  Having eaten only a small sandwich, I was starving.

Perfektový neurčitok (Perfect Infinitive)

Perfektový neurčitok má takúto štruktúru to have + príčastie minulé.
Príčastie minulé je tretí tvar slovesa (v prípade nepravidelných slovies) alebo pravidelné sloveso s príponou -ed 
Perfektový neurčitok má význam podobný významu perfektových časov, hlavne predprítomnému a predminulému času.
Často vyjadruje, že sa niečo odohralo pred inou udalosťou. 

 • perfektový neurčitok môže nahrádzať vzťažnú vetu s perfektovým časom (predprítomným alebo predminulým časom)
  I was happy that I’ve found my keys.
  I was happy to have found my keys.
  He was disappointed that he had failed the exam.

  He was disappointed to have failed the exam.
 • perfektový neurčitok sa používa hlavne za týmito slovesami: promise, seem, appear, claim, expect, happen, pretend
  They claim that they had eaten all the cakes.
  They claim to have eaten all the cakes.
  He pretended that he had been working all day.
  He pretended to have been working all day.
  It seems that he’s washed the car.
  He seems to have washed the car.
 • perfektový neurčitok sa v pasíve môže používať aj po slovesách believe, say, think, consider, understand v trpnom rode (pasíve)
  Police think that the robber escaped through the back door.
  The robber is thought to have escaped through the back door.
  People believe that the actor refused the role.
  The actor is believed to have refused the role.

Perfektový neurčitok sa častejšie používa vo formálnom štýle, hlavne pri oznamovaní správ a v žurnalistike. Je to predovšetkým preto, aby sa vo vyjadrení nemusel spomínať činný prvok (čo si konkrétna osoba alebo skupina osôb myslí, v čo verí, čo očakáva a pod.)

 • nepoužitie perfektového neurčitku v uvedených prípadoch nemá za následok zmenu významu a vety s bežným neurčitkom sú rovnako správne
  The robber is thought to have escaped through the back door.
  The actor is believed to have refused the role.

Perfektový neurčitok vo vyššie uvedených prípadoch je však pomerne často testovaným gramatickým javom, a uvádza sa z dôvodu kompletnosti rozsahu tohto kurzu.