Obsah kurzu
Maturita z angličtiny B2 | Písomná časť (WORKING COPY)
O lekcii

Predložkové spojenia II. (Prepositional phrases II.)

AT

at all times – neustále, nepretržite
at first sight  – na prvý pohľad
at least – aspoň, minimálne
at once – okamžite, naraz
at the end – na konci (niečoho)
at the beginning – na začiatku (niečoho)
at times – občas, z času na časBY

by accident – náhodou
by chance – náhodou
by means of – prostredníctvom
by mistake – omylom
by nature – od prírody, povahou
by no means – v žiadnom prípade, nijakým spôsobom

FOR

for a visit – na návštevu
for ages – celú večnosť
for fear of – z obavy pred, zo strachu pred
for good – nedobro, navždy
for granted – považovať za samozrejmé
for life – do konca života
for short – skrátene

IN

in a sense – v určitom slova zmysle
to be in charge of – mať na starosti
in conclusion – na záver
in detail – podrobne
in favor of sb – v prospech niekoho/niečoho, za niečo
in general – vo všeobecnosti
in haste – v rýchlosti, narýchlo
in other words – inými slovami
in private – dôverne
in time – po časeON

on arrival – po prechode
on average – v priemere
on behalf of sb –  v mene niekoho
on business – služobne
on foot – pešo
on no account – v žiadnom prípade
on the other hand – na druhej strane

OUT OF

out of control – mimo kontrolu, nekontrolovateľný
out of earshot – mimo dosluchu, mimo počutia
to be out of luck – nemať šťastie
out of the way – z cesty, vybavené (záležitosť)
out of touch – nebyť v styku, nemať kontakt
out of tune – rozladený (nástroj)
out of use – zastaralý, nepoužívaný

TO

to my amazement – na moje udivenie, prekvapenie
to date – doteraz
to some extent – do istej mieryUP

up and running – v plnej prevádzke 
to be up to something – mať niečo za lubom
it’s up to you – je to na tebe  
up until now – až doteraz

FROM

from experience – zo skúsenosti
from now on – odteraz

Maturita Tip

Ak po predložke nasleduje sloveso, toto sloveso bude priberať vždy koncovku -ing

Ak za medzerou, kde máte doplniť slovo sa nachádza -ingová forma (v lingvisitike ju nazývame gerundium) zvážte, či sa do medzery náhodou nehodí predložka.