Obsah kurzu
Maturita z angličtiny B2 | Písomná časť (WORKING COPY)
O lekcii

employer – zamestnávateľ
employee – zamestnanec
employ sb / hire sb / recruit sb (formálne) – najať niekoho
dismiss sb (formálne) / fire sb (neformálne) / sack sb (neformálne) from their job – prepustiť, vyhodiť niekoho
He was fired from his job. – Bol vyhodený z práce.
resign from your job – odstúpiť (formálne)
The minister resigned from the government. – Minister odstúpil z vlády.
quit your job – dať výpoveď (neformálne)
If I don’t get a raise, I’ll quit. – Ak nedostanem vyšší plat, dám výpoveď.
(pay) raise (americká angličtina) / (pay) rise (britská angličtina) – zvýšenie platu

Rozdiel medzi slovesami raise a rise

Sloveso raise znamená zvýšiť, zdvihnúť, a teda musíme za ním vždy použiť predmet (zvýšiť čo): raise a salary (zdvihnúť plat), raise prices (zvýšiť ceny), raise confidence (zdvihnúť sebavedomie), raise awareness (zdvihnúť povedomie), raise your voice (zvýšiť hlas), raise your hand (zdvihnúť ruku, prihlásiť sa), raise your eyebrow (zdvihnúť obočie).
Raise je pravidelné sloveso: He raised his voice. (Zvýšil hlas.)

Sloveso rise znamená rásť, ísť hore, stúpať a nikdy za ním nenasleduje predmet; predchádza mu len podmet: prices are rising (ceny rastú), wages are rising (mzdy rastú), the smoke was rising (dym stúpal).
Rise je nepravidelné sloveso; minulý čas – rose, minulé príčastie – risen:
Prices have risen sharply over the past few months. – Ceny šli rapídne hore za posledných pár mesiacov.

colleague / workmate / co-worker – kolega
white-collar worker – pracovník pracujúci v kancelárii (v administratíve)
blue-collar worker – pracovník pracujúci manuálne (robotnícka profesia)
shop-assistant – predavač, predavačka
car-park/parking attendant – strážnik na parkovisku
flight attendant – letuška, stevard
**slovo attendant označuje istý typ obsluhy. Najčastejšie kolokácie:
parking attendant (strážnik na parkovisku), flight attendant (letuška, stevard), gast-station attendant (pumpár), cloakroom attendant (šatniarka), restroom attendant (obsluha toalety)
clerk – úradník (v banke, kancelárii) alebo predavač lístkov na stanici
be on duty – byť v službe (lekári, sestričky, policajti, požiarnici atď.)
be in charge of sth – mať niečo na starosti
She is in charge of the sales department. – Má na starosti predaj.
apply for a job – uchádzať sa o prácu
retire – ísť do dôchodku (NIE go on retirement)
He is going to retire next year. – Chystá sa ísť do dôchodku budúci rok.
pension – starobný dôchodok, penzia
he is self-employed – je živnostník (NIE he is self-employer)
work shifts – pracovať na zmeny (NIE work on shifts)
do overtime (nepočítateľné) – robiť nadčasy (NIE do overtimes)
do a training course – zúčastniť sa školenia (NIE make a training course)
be out of work / be unemployed / be jobless (neformálne) – byť nezamestnaný
be off work – nebyť v práci, mať voľno
have a day off – mať deň voľna
have a week off – mať týždeň voľna
get/be promoted – byť povýšený
benefits / perks (neformálne) – zamestnanecké výhody
minimum wage – minimálna mzda
monthly salary – mesačná výplata
gross income / net income – hrubý príjem / čistý príjem