Obsah kurzu
Maturita z angličtiny B2 | Písomná časť (WORKING COPY)
O lekcii

Porovnávanie (Comparisons)

Ak chceme v angličtine vytvoriť komparatív – druhý stupeň prídavných mien (porovnanie) stačí na koniec prídavného mena pridať koncovku -er

long – longer (dlhšie)
cold – colder (chladnejšie)

 • ak más prídavné meno štruktúru spoluhláska-samohláska-spoluhláska, je potrebné túto poslednú spoluhlásku zdvojiť
  hot – hotter
  big – bigger
 • ak sa prídavné meno končí na -y, to sa po pridaní koncovky -er zmení na -i
  dry – drier
 • ak je prídavné meno dvoj- a viacslabičné, žiadnu koncovku nepridávame, ale pred prídavne meno  dáme slovo more (viac)

modern – more modern.
beautiful – more beautiful

Osobitnou skupinou sú dvojslabičné prídavné mená, ktoré sa končia na -y.

 • tieto prídavné mená tvoria komparatív akoby boli jednoslabičné (čiže k nim pridávame koncovku -er)
  easy – easier
  pretty – prettier
  busy – busier

Okrem takéhoto pravidelného tvorenia komparatívov máme, rovnako ako v slovenčine, nepravidelné tvorenie komparatívov.

good – betterbad – worsefar – further
 • pred komparatívmi v angličtine môžeme použiť much, a lot, a bit, a little, slightly
  It wasn’t very tasty last time you cooked it, but now it is much better. (…, ale teraz to je oveľa lepšie)
  Could you drive a little faster? (Mohol by si ísť trochu rýchlejšie?)

Keď porovnávame dve veci použijeme slovo than (ako)
He is taller than his father. (Je vyšši ako jeho otec)

 • aj tu môžeme použiť much, a lot, a bit, a little, slightly
  He is much taller than his father. (Je oveľa vyšší ako jeho otec.)
  Slovakia is a little bigger than Slovenia. (Slovensko je trochu väčšie ako Slovinsko.)

Pozor!

Ak chceme povedať, že niečo je také isté, nejde o porovnávanie.

 • v tomto prípade použijeme as…..as
  He is as tall as his father. (Je taký vysoký ako jeho otec. tzn., že sú rovnako vysokí)

Nepoužívajte tu „than“.

 • than sa používa výlučne na porovnávanie a teda s druhým stupňom prídavných mien

Pozor!

Ak chceme povedať, že niečo je také isté, nejde o porovnávanie.

 • v tomto prípade použijeme as…..as
  He is as tall as his father. (Je taký vysoký ako jeho otec. tzn., že sú rovnako vysokí)

Nepoužívajte tu „than“.

 • than sa používa výlučne na porovnávanie a teda s druhým stupňom prídavných mien

Maturita Tip

Ak vyjadrujeme, že niečo je také isté pomocou same nasleduje za ním vždy as
My car is the same as yours. (Moje auto je také isté ako tvoje.)

Like vs than

Niekedy študenti namiesto „than“ pri porovnávaní používajú „like„.  Takéto použitie je však nesprávne pretože „like“ sa nepoužíva na porovnávanie, ale na prirovnávanie.

 • like nepoužívame, keď chceme povedať že niečo je väčšie, lepšie atď., ale že niečo je len podobné
  Your car is like mine. Big and thirsty.

Maturita Tip

Na vyjadrenie „podobný niečomu“ môžeme použiť slovné spojenie similar to.

Takže nezabudnime: „the same as – taký istý ako“ vs „similar to sth – podobný niečomu“

Like vs as

Obidve slová like a as môžeme použiť na vyjadrenie podobnosti.

Na vyjadrenie podobnosti sa like používa

 • pred podstatnými menami, zámenami a slovesami s koncovkou –ing (gerundiom)
  When we got the prize it was like a dream. (dream je podstatné meno, preto použijeme like)
  The boy looks like you. (zámeno)
 • like často používame aj na uvádzanie príkladov
  I‘m good at handcrafts like knitting and sewing. (gerundium)

Pozor!

Ak chceme povedať, že niečo je také isté, nejde o porovnávanie.

 • v tomto prípade použijeme as…..as
  He is as tall as his father. (Je taký vysoký ako jeho otec. tzn., že sú rovnako vysokí)

Nepoužívajte tu „than“.

 • than sa používa výlučne na porovnávanie a teda s druhým stupňom prídavných mien

V takýchto prípadoch (keď vymenúvame príklady) môžeme namiesto like použiť such as bez zmeny významu.
I‘m good at handcrafts such as knitting and sewing, ale nie len samotné as

 • as sa na vyjadrenie podobnosti používa pred celými vetami:
  Nobody loves you as I do.

Za vetu sa považuje akékoľvek spojenie podmetu a prísudku (podstatného mena/zámena a slovesa) – čiže aj toto sú vety: I do, it is, he did etc.

Okrem toho sa as tiež používa na vyjadrenie niečej profesie, úlohy, funkcie či účelu nejakej veci.

 • as tu stojí pred podstatným menom
  He works as a teacher. (Pracuje ako učiteľ)
  You can use the cup as a flowerpot. (Ten pohárik môžeš použiť ako kvetináč.)
  Don‘t use the fork as a toothpick! (Nepoužívaj tú vidličku ako špáradlo!)

Porovnávanie s príslovkami

Príslovky ktoré sa končia na -ly stupňujeme ako prídavné mená s dvoma alebo viacerými slabikami

 • pred takúto príslovku pridáme more/less
  He works more quickly than me.
  My mother drives less carefully than my father.

Pozor!

Príslovky fast, hard, soon, early, late, near nepriberajú koncovku -ly (okrem early) a stupňujú sa rovnako ako krátke prídavné mená čiže pridaním koncovky -er
to work harder (pracovať ťažšie)
to drive faster (jazdiť rýchlejšie)
to come sooner (prísť skôr)

The…the

Slovné spojenie „the…the“ je obdobou slovenského „čím…tým“.

 • v oboch jazykoch sa s týmto slovným spojením používa druhý stupeň prídavných mien
  The more I study the more I know.