Obsah kurzu
Maturita z angličtiny B2 | Písomná časť (WORKING COPY)
O lekcii

Prvá podmienková veta (First Conditional)

Prvá podmienková veta v angličtine vyjadruje, čo sa stane, ak sa stane niečo iné. Hovoríme teda o podmienených situáciách v budúcnosti. Mechanizmus tvorenia prvej podmienky je nasledovný:

If + jednoduchý prítomný čas,jednoduchý budúci čas.
If the weather is good,we will go on a trip.

POZOR!

Nenechajte sa zlákať slovenčinou.
V angličtine za slovom if nenasleduje budúci čas, ale len prítomný.
If the weather will be good, we will go on a trip.

POZOR!

Nepoužívajte when namiesto if.
When I come home early, I’ll go for a walk.
If I come home early, I’ll go for a walk. (Ak prídem domov skôr, pôjdem na prechádzku.)

Naopak, nepoužívajte if namiesto when.
If I was a child, I spent a lot of time with my grandparents.
When I was a child, I spent a lot of time with my grandparents.
(Keď som bol dieťa, trávil som veľa času so starými rodičmi.)

Maturita Tip

Väzba if  + happen to/should + neurčitok robí udalosť nepravdepodobnejšou, prípadne vecou náhody.

If you happen to be in Slovakia, come visit me. (Ak budeš náhodou na Slovensku, príď ma navštíviť.)
If you should come earlier, switch on my computer, please. (Ak náhodou prídeš skôr, zapni, prosím, môj počítač.)

Maturita Tip

Vo formálnejšej komunikácii sa často používa aj prehodený slovosled. Namiesto If you should + neurčitok použijeme Should you + neurčitok :

Should you require further information, please do not hesitate to contact me. (Ak by ste náhodou potrebovali ďalšie informácie, prosím, neváhajte ma kontaktovať.)

Druhá podmienková veta (Second Conditional)

Druhá podmienková veta vyjadruje, čo by bolo, keby sa stalo niečo iné. Hovoríme teda o nereálnej, hypotetickej situácii v prítomnosti alebo budúcnosti. Mechanizmus tvorenia druhej podmienky je nasledovný:

If + jednoduchý minulý čas,would + neurčitok slovesa.
If I had more money,I would buy a car.

POZOR!

V druhej podmienkovej vete za slovom if nenasleduje would, ale minulý jednoduchý čas slovesa.
If I would have more money, I would buy a car.

Maturita Tip

Na vyjadrenie Keby som bol tebou, … sa používa konštrukcia If I were you, …
Podľa zásad gramatiky sa v angličtine používa I was (Ja som bol), no v tomto prípade ide o výnimku, nie o chybu.

If  I were you, I wouldn’t go there. (Keby som bol tebou, nešiel by som tam.)

Maturita Tip

If je v druhej podmienkovej vete možné nahradiť aj týmito slovami:
Supposing/Suppose/Imagine/Provided …

Gramatika v tomto prípade ostáva rovnaká – nasleduje teda po nich jednoduchý minulý čas:
Imagine you lost the data. What would you do?

Tretia podmienková veta (Third Conditional)

Tretia podmienková veta vyjadruje, čo by bolo v minulosti inak, keby sa stalo niečo, čo sa v skutočnosti nestalo. Špekulujeme ňou teda o nereálnej situácii v minulosti. Mechanizmus tvorenia tretej podmienky je nasledovný:

If + predminulý čas,would have + minulé príčastie slovesa.
If I had woken up earlier,I would have caught the train.

POZOR!

Tretia podmienková veta sa dá kombinovať s druhou, ak chceme hovoriť o tom, aký následok má konanie v minulosti na prítomnosť:
If I hadn’t quit my job, I wouldn’t be broke now. (Keby som nedal výpoveď, nebol by som teraz na mizine.)
V prvej časti vety špekulujeme o niečom, čo sa stalo v minulosti, teda použijeme tretí kondicionál. V druhej časti vety špekulujeme o tom, aký by to malo dopad na prítomnosť, teda druhý kondicionál.

Maturita Tip

Vo formálnej angličtine môžeme vynechať if a prehodiť slovosled. Veta sa teda bude začínať pomocným slovesom Had + podmet + minulé príčastie slovesa. Druhá časť vety ostáva nezmenená:

Had the government acted differently, it would not have happened. (Keby vláda konala inak, nebolo by sa to stalo.)