Obsah kurzu
Maturita z angličtiny B2 | Písomná časť (WORKING COPY)
O lekcii

Frázové slovesá (be & do)

V rámci multiple choice úlohy, či úlohy s doplňovaním do medzier sa môžete stretnúť s frázovými slovesami. V tejto lekcii vám predstavím frázové slovesá s be & do.

 • be out of something (nemať niečo)
  I’m out of money.
  Som bez peňazí.
 • be over (byť skončený)
  The game is over.
  Hra je skončená.
 • be away (byť preč)
  He’s away on business. Je služobne odcestovaný.
 • be up to (byť na)
  The decision is up to you. Rozhodnutie je na tebe.
 • be on (byť v TV)
  What‘s on tonight? Čo je dnes v televízii?
 • do up (zlepšiť, opraviť)
  They have done up the old house. Opravili ten starý dom.
 • do without (žiť bet)
  I don’t think I could do without a car. Nemyslím si, že by som dokázal žiť bez auta.
 • do away with (zbaviť sa)
  We have to do away with the rules. Musíme sa zbaviť tých pravidiel.