Obsah kurzu
Maturita z angličtiny B2 | Písomná časť (WORKING COPY)
O lekcii

Too, vo význame príliš, sa v angličtine sa používa vždy pred prídavným menom alebo príslovkou.

The bag is too heavy. (Tá taška je príliš ťažká)

Za „too“ ide často neurčitok

Za slovným spojením too + prídavné meno/príslovka často nasleduje neurčitok.

The bag is too heavy to carry. (Taška je príliš ťažká, aby som ju niesol.)
He is too young to drink beer. (Je príliš mladý na to, aby mohol piť pivo.)

Too môžeme kombinovať aj s many/few (v prípade počítateľných podstatných mien) , alebo much/little (v prípade nepočítateľných podstatných mien).

There were too many people at the concert.  (Na tom koncerte bolo príliš veľa ľudí.)
I have too much work to do. (Mám príliš veľa práce.)

Enough [ɪ’nʌf] znamená v slovenčine dosť a vždy nasleduje po prídavných menách a príslovkách

I can’t travel on holiday twice a year, I’m not rich enough.

Pozor!

Nenechajte sa zlákať slovenčinou. „dosť“ sa v slovenčine píše pred prídavnými menami a príslovkami – teda opačne ako v angličtine.

Nemôžem chodiť na dovolenku dvakrát do roka – nie som dosť bohatý.
I can’t travel on holiday twice a year, I’m not rich enough.
I can’t travel on holiday twice a year, I’m not enough rich.

Rovnako ako v slovenčine sa „enough“ používa pred podstatnými menami.

I don’t have enough money. (Nemám dosť peňazí.)