Obsah kurzu
Maturita z angličtiny B2 | Písomná časť (WORKING COPY)
O lekcii


Determinátory v angličtine

Čo sú to determinátory?

Determinátory sú slová, ktoré môžu v angličtine stáť pred podstatnými menami a nahrádzať členy. Patria tu privlastňovacie zámená, rôzne iné zámená (iný, ďalší, každý a pod.) Je veľmi dôležité vedieť správne používať, nakoľko vedomosti o nich sa často testujú v rámci úlohy s dopĺňaním do medzier. Ak máte niečo doplniť pred podstatné meno resp. pred prídavné meno + podstatné meno, zrejme pôjde o člen alebo jeden z determinátorov.

Toto sú hlavné determinátory v anglickom jazyku:

a lot/lots of
all
another
any
both
each
either

enough
every
(a) few
(a) little
many
more
most

much
neither
none (of)
other
several
some

One

„One“ sa neradí medzi rýdze determinároty. Vo vete sa používa namiesto podstatného mena v prípadoch, kedy je nežiadúce dané podstatné meno opakovať. Takéto opakovanie by mohlo spôsobiť, že veta by znela neprirodzene.

 • „one“ môžeme použiť namiesto podstatného mena v jednotnom čísle
  Would you like a cup of coffee? No thanks. I’ve just had one.
  „one“ v tomto prípade nahrádza „a cup of coffee“, aby sme sa vyhli zbytočnému opakovaniu

Niekedy môžeme použiť „one“ aj s určitým členom „the“.

 • „the one“ použijeme, keď máme na mysli konkrétnu vec
  I’ve seen many sweaters online, but I still haven’t found the one (konkrétne ten) I saw in the commercial.

S množným číslom môžeme použiť aj „the ones“, keď nimi nahrádzame sloveso v množnom čísle.

 • ak budete mať na teste niečo doplniť pre „ones“ (prípadne kombináciu prídavné meno + ones) zvážte či nejde o nahradenie konkrétneho podstatného mena.
  V tomto prípade sa môže vyžadovať doplnenie určitého člena „the“
  I like all your cakes, but the chocolate ones (konkrétne tie čokoládové) are the best.

Each & every

„Each“ sa v angličtine používa ako „každý jeden (niekto/niečo)“ v slovenskom jazyku.

 • each sa vždy používa s podstatným menom v jednotnom čísle
  Each student had to leave the phone on her table.

Each môžeme použiť aj s predložkou „of“ a:

 • so zámenom (každý jeden z nás, vás, ich)
  Each of them promised to come to the meeting.
 • s podstatným menom
  Each of the students was present.

Pozor!

Za each musí vždy nasledovať sloveso v jednotnom čísle.
Each of the cars was painted black. (nie were)

Every musí rovnako ako each stáť pred podstatným menom v jednotnom čísle.

 • Every employee was given the document.

Pozor!

Each môže označovať dvoch a viacerých ľudí/veci, zatiaľ čo every nepoužívame, keď hovoríme o dvoch ľuďoch/veciach, troch a viacerých ľuďoch/veciach.
Each of the partners needs to learn how to compromise.
Every player will get two cards. (there are three or more players)

Both

Both (of) sa v angličtine používa podobným spôsobom ako slovenské obidve, obaja, obe a pod.
Both cars were expensive
Both of the cars were expensive.

 • both sa môže tiež používať v spojení so spojkou and na prepojenie dvoch podstatných mien, prídavných mien alebo slovies
  Both Mary and July took part in the competition.
  They were both determined and scared.

Maturita Tip

Keď budete mať do úlohy s doplňovaním slov (open cloze) doplniť niečo pred dve podstatné mená, dve prídavné mená alebo dve slovesá, medzi ktorými je and, po zhodnotení kontextu zvážte doplnenie determinátora both.

Either

Either (of) sa vždy používa v spojitosti s dvoma ľuďmi alebo vecami.

 • za either musí vždy nasledovať podstatné meno v jednotnom čísle a rovnako aj tvar slovesa musí byť pre jednotné číslo
  I don’t mind which car we buy. Either car is fast.
 • pred zámenom sa používa either of
  Do you want the big bottle or the small one? Either of them is fine.

Either…or

Either…or znamená v slovenčine buď…alebo.
We can either buy some sandwiches or have lunch in the canteen.
Buď si môžeme kúpiť nejaké sendviče alebo si dať obed v jedálni.

Neither

Podobne ako either aj neither sa používa v spojitosti s dvoma ľuďmi alebo vecami.

 • Do slovenčiny sa prekladá ako žiadny, ani jeden z (dvoch):
  Neither phone is powerful enough.

Neither…nor

Neither…nor znamená v slovenčine ani…ani.
Neither me nor my wife remembered to take the card.

All

All vo význame všetci alebo všetky sa používa vždy s podstatným menom v množnom čísle.

 • all sa používa s podstatnými menami vo všeobecnom význame (všetci na svete)
  All people must drink
 • all of sa používa, keď myslíme všetkých v nejakej konkrétnej, špecifickej skupine
  All of the people at the meeting were hungry.

every day & all day

Every aj all môžeme používať aj s časovými údajmi:
every day (každý deň)
all day (celý deň
)
all week (celý týždeň)

Most

Most sa do slovenčiny prekladá ako väčšina. Pre používanie slovesa most platia rovnaké pravidlá ako to bolo v prípade all.

 • most sa používa s podstatnými menami vo všeobecnom význame (väčšina na svete)
  Most men would agree with me.
  Väčšina mužov by so mnou súhlasila.
 • most of sa používa, keď myslíme väčšinu z nejakej konkrétnej, špecifickej skupiny
  Most of the people in this room are men.
  Väčšina ľudí v tejto miestnosti sú muži.

Another

Another môžeme do slovenčiny preložiť ako ďalší, ešte jeden.
We need another car.

 • anoher môže znamenať aj iný
  Paula didn’t trust her, so she went to another doctor.

Any

Any používame výlučne z nepočítateľnými podstatnými menami a s podstatnými menami v množnom čísle.

 • any sa používa v otázkach
  Do you have any money?
 • alebo v záporných vetách
  I don’t have any money.

Pozor!

Niektorí ľudia, ktorí sa učia anglický jazyk sa nazdávajú, že any znamená vždy žiadny, žiadne.

Any znamená žiadny, žiadne len v prípade, ak sa vo vete vyskytuje spoločne so záporom.
I don’t have any bread left.
Neostal mi žiaden chlieb.

Ak sa any použije v otázke prekladáme ho ako nejaký, nejaké.
Do you have any lemons?
Máš nejaké citróny?

V kladnej oznamovacej vete sa any môže preložiť ako ktorýkoľvek.
We can go to any bar.
Môžeme ísť do ktoréhokoľvek baru.


Many

Many znamená veľa/mnoho a používame ho s počítateľnými podstatnými menami v množnom čísle.

 • Many používame v kladných vetách, záporných vetách, aj otázkach:
  Many people have their breakfast at home. (Veľa ľudí raňajkuje doma.)
  There aren’t many shops in this street. (Na tejto ulici nie je veľa obchodov.)
  Does he have many friends? (Má veľa kamarátov?)

Much

Much znamená veľa a používame ho s nepočítateľnými podstatnými menami. Nepočítateľné podstatné mená sú také podstatné mená, ktoré v angličtine nemajú množné číslo.

 • Much sa najbežnejšie používa v záporných vetách a otázkach:
  I don’t have much money. (Nemám veľa peňazí.)
  Is there much sugar in the bowl? (Je v tej cukorničke veľa cukru?)
 • Much však môžeme použiť aj v kladných vetách v týchto spojeniach:
  too much (príliš veľa)
  so much (tak veľa)

Few

Few znamená zopár/málo a používame ho s počítateľnými podstatnými menami v množnom čísle.
There were a few apples in the basket. (V košíku bolo zopár jabĺk.)
We saw a few celebrities on our holiday. (Na dovolenke sme videli pár celebrít.)

Little

Little znamená trochu/málo a používame ho s nepočítateľnými podstatnými menami.
We need a little butter for this recipe. (Na tento recept potrebujeme trochu masla.)
I needed a little help with it. (Potreboval som s tým trochu pomôcť.)

Pozor!

few & a few

Few a a few sa používajú s počitateľnými podstatnými menami, no majú v angličtine rozdielny význam.
Few znamená málo, nedostatočné množstvo niečoho v negatívnom význame.
They have few friends. (Majú veľmi málo priateľov.)

A few znamená zopár, dostatočné množstvo.
She had a few good ideas. (Mala zopár dobrých nápadov.)

little & a little

Little a a little sa používajú s nepočítateľnými podstatnými menami a rovnako majú rozdielny význam.
Ak pred little nedáme neurčitý člen a, bude znamenať veľmi málo / nie veľa, skoro žiadne v negatívnom význame.
We had little time for the preparations. (Mali sme veľmi málo času na prípravy.)

A little znamená trochu, dostatočné množstvo
I had a little money, so I bought it. (Mal som trochu peňazí, tak som sito kúpil.)

Maturita Tip

Predložka of sa používa s takmer všetkými determinátormi (each, either, neither, most, all, much, many, most, a few, few, little, a little, some, none) keď po nej nasleduje určitý člen the (čiže ide o konkrétnu skupinu vecí) alebo zámeno (these, those, us, them atď.).
Both of the books are interesting.
Both of us knew it.
None of us knew the answer.
Most of the people were satisfied.

I had a little of my dignity left.
Many of the guests have already arrived.

Predložka of sa nepoužíva s every

Other

Other sa používa pred počítateľnými podstatnými menami vo význame iný, ďalší, ostatní.
She had a different childhood than other children.

 • ak hovoríme o konkrétnej skupine ľudí alebo vecí pred other použijeme určitý člen the
  She had better marks than the other students in the class.

other & the other & others & the others

Other a the other sú determinátory a preto musia stáť vždy pred podstatným menom.

Others a the others nie sú determinátory; sú to zámená, a preto stoja vo vete samostatne (bez podstatného mena).
Some teachers are better than others. (Niektorí učitelia sú lepší ako ostatní)
Peter is as good as the others in the class. (Peter je taký dobrý ako ostatní v triede.)