Obsah kurzu
Maturita z angličtiny B2 | Písomná časť (WORKING COPY)
O lekcii

Čokoľvek, kdekoľvek… (Whatever, whenever…)

Whatever, whichever, whoever, wherever a whenever používame, keď nám nezáleží na tom kto, čo alebo ktorý, ktorá, ktoré atď.

whatever – čokoľvek
whichever – ktorýkoľvek
whoever – ktokoľvek
wherever – kdekoľvek
whenever – kedykoľvek

 • whichever zvyčajne stojí pred podstatným menom:
  Read whichever article you like.

Whatever, whoever, wherever a wherever zvyčajne stoja pred vetou.

 • v tomto prípade nasleduje za nimi podstatné meno/zámeno & sloveso)
  I’ll invite whoever I want.
  She can say whatever she wants, I won’t go there.
  You can come whenever you have time.
  They can travel wherever they like.
 • ak whatever, whoever plní funkciu podmetu nasleduje za ním hneď sloveso v tretej osobe jednotného čísla.
  I’ll be there whatever happens.
  Whoever comes first will get the money.