Obsah kurzu
Maturita z angličtiny B2 | Písomná časť (WORKING COPY)
O lekcii

Členy používame, aby sme jasne signalizovali, či obaja, hovoriaci a počúvajúci, vedia, o akej konkrétnej veci sa rozprávajú, alebo nie. V angličtine poznáme tri druhy členov:

 • neurčitý člen (indefinite article) – a / an
 • určitý člen (definite article) – the
 • nulový člen (zero article) – 0

4 najčastejšie chyby

 • Nepoužívajte a/an s množným číslom alebo s nespočítateľnými podstatnými menami.
  Jane likes cats. (Jane likes a cats.)
  I wish you happiness. (I wish you a happiness.)
 • Nepoužívajte the v prípade, že hovoríte o veciach vo všeobecnosti, resp. myslíte „všetky“
  Tigers are wild animals. – Tigre sú divé zvieratá. (vo všeobecnosti)
  The tigers live in Africa. Tie tigre žijú v Afrike. (konkrétne tieto)
 • Nepoužívajte žiadne členy s privlastňovacími a ukazovacími zámenami my, your, their, this, these …
  It’s the my car.
  I don’t know the this word.
 • Nepoužívajte počítateľné podstatné meno v jednotnom čísle bez člena (či jeho náhrady). Počítateľné podstatné meno v jednotnom čísle nemôže stáť vo vete samostatne.

Môžeme povedať a dog, my dog, this dog, another dog, any dog, every dog, ale nie len dog.
I have a dog. (I have dog.)

Neurčitý člen a / an

Anglický neurčitý člen a/an sa buď do slovenčiny vôbec neprekladá, alebo ho v niektorých prípadoch môžeme preložiť ako nejaký alebo jeden.
He gave us a flyer. (Dal nám nejaký leták.)
She bought a magazine. (Kúpila si jeden časopis.)

Neurčitý člen používame s počítateľnými podstatnými menami v jednotnom čísle, a to v týchto prípadoch:

 • ak niečo/niekoho spomíname prvý raz, teda predpokladáme, že o ňom počúvajúci nevie:
  I met a man who lives alone in a forest. (Stretol som chlapa, ktorý žije sám v lese.)
 • keď hovoríme o povolaniach, resp. o tom, čím niekto je:
  He’s a doctor. (Je lekár.)
  She’s a university student. (Je študentka na vysokej škole.)
  She’s just a child. (Je to len dieťa.)
 • keď popisujeme bližšie vlastnosti človeka alebo veci:
  He was a very kind person. (Bol to veľmi láskavý človek.)
  It’s a beautiful historic house. (Je to krásny historický dom.)
 • vo vyjadreniach o frekvencii (ako často sa niečo odohráva):
  We have lessons twice a week. (Hodiny máme dvakrát do týždňa.)
  once a year (raz za rok)
  five times an hour (päťkrát za hodinu)
  three times a month (trikrát za mesiac)
 • vo zvolaniach začínajúcich sa slovom „What a …!“ (Aký …!), ak nasleduje počítateľné podstatné meno v jednotnom čísle:
  What a nice day! (Aký krásny deň!)
  What an expensive restaurant! (Aká drahá reštaurácia!)
  What an interesting man! (Aký zaujímavý muž!)

POZOR!

Vo zvolaní, ktoré sa začína What …! nedávame neučitý člen a, ak podstatné meno, ktoré nasleduje, je nepočítateľné alebo je v množnom čísle:

What awful weather! (Aké hrozné počasie!); NIE What an awful weather!
What lovely people! (Akí milí ľudia!);
NIE What a lovely people!

Určitý člen the

Anglický určitý člen the vieme v mnohých prípadoch preložiť do slovenčiny ako ten/tá/to.
Did you see the film? (Videl si ten film?)

Určitý člen používame s počítateľnými i nepočítateľnými podstatnými menami v jednotnom aj v množnom čísle, a to v týchto prípadoch:

 • keď hovoríme o niečom, o čom sme sa už skôr zmienili:
  Prvá zmienka: I met a guy who lives alone in a forest. (Stretol som chlapa, ktorý žije sám v lese.)
  Druhá zmienka: The guy told me he lived in the forest near Brno. (Ten chlap mi povedal, že žije v lese blízko Brna.)
  V druhej zmienke už počúvajúci vie, o akom chlapovi a lese hovorím.
 • ak poukazujeme na konkrétne veci/ľudí, o ktorých dobre vieme aj my, aj počúvajúci:
  I locked the door and put the key in the bag. (Zamkla som dvere a dala som si kľúč do tašky.) – v zmysle dvere od môjho domu, môj kľúč a moja taška
  I must pick up the children. (Musím vyzdvihnúť deti.)
  v zmysle moje/naše deti
 • ak hovoríme o jedinečnej veci (teda existuje len jeden kus)
  The Earth goes around the Sun. (Zem krúži okolo Slnka.)
  I use the Internet daily. (Internet používam každý deň.)
  Bratislava is the capital of Slovakia. (Bratislava je hlavným mestom Slovenska.)
 • so superlatívom, t.j. tretím stupňom prídavných mien
  They have the best steak in town there. (Majú tam najlepší steak v meste.)
  What’s the longest river in your country? (Aká je najdlhšia rieka v tvojej krajine?)
 • s niektorými podstatnými menami označujúcimi miesta v meste
  Povieme vždy „go to the …“,  NIEgo to a …“:
  the cinema
  the theater
  the station
  the gym
  the doctor’s
  (v zmysle doctor’s office, čiže ísť k lekárovi, do jeho ambulancie)
  the dentist’s (v zmysle dentist’s office, čiže ísť k zubárovi, do jeho ambulancie)
 • s radovými číslovkami (prvý, tretí, desiaty...):
  I live on the second floor. (Žijem na druhom poschodí.)
  It’s the fifth time he has called. (Už je to piaty krát, čo zavolal.)
 • pri označení celej skupiny ľudí, kedy za the nasleduje zväčša prídavné meno, ktoré má funkciu podstatného mena:
  The Chinese invented gunpowder. (Číňania vynašli strelný prach.)
  We should do more for the poor. (Mali by sme robiť viac pre chudobných.)
  The retired live at the poverty line. (Dôchodcovia žijú na hranici chudoby.)
 • keď hovoríme o hraní na hudobných nástrojoch:
  I like playing the guitar. (Rád hrám na gitare.)

Nulový člen

Nulový člen (žiadny člen) používame v týchto prípadoch:

 • s nepočítateľnými podstatnými menami a podstatnými menami v množnom čísle, keď o nich hovoríme vo všeobecnosti:
  Cars are expensive. (Autá sú drahé.)všeobecné konštatovanie
  Money is important. (Peniaze sú dôležité.) – všeobecné konštatovanie

  POROVNAJTE s nasledujúcimi príkladmi:
  The cars in the shop are very expensive. (Autá v tej predajni sú veľmi drahé.) hovorím o konkrétnych autách z konkrétnej predajne
  Where is the money I gave you? (Kde sú tie peniaze, čo som ti dal?) – hovorím o konkrétnych peniazoch
 • s týmito podstatnými menami po predložkách to, from, at :
  home
  work
  school
  university
  church
  hospital
  prison
  bed


  He’s at home. (Je doma.) NIE He’s at the home.
  They go to church every Sunday. (Chodia do kostola každú nedeľu.)
  Does she want to go to university? (Chce ísť na vysokú školu?)
  He is still in bed. (Je ešte stále v posteli.)

Ak o vyššie uvedených miestach hovoríme ako o inštitúciách v spojitosti s ich účelom, člen nepoužijeme. Ak ich však spomíname nie v spojitosti s ich účelom, len ako budovy, člen musíme použiť:

She went to church. (Šla do kostola. – bez člena, čiže šla na omšu alebo spoveď, čo je účelom kostola)
She went to the church. (Šla do kostola.
– s určitým členom, čiže šla do budovy kostola, len ako napr. turistka, aby si pozrela jeho výzdobu; nešla tam na omšu)

He went to prison. (Šiel do väzenia. – bez člena, teda šiel do tejto inštitúcie ako odsúdený)
He went to the prison. (Šiel do väznice. – určitý člen znamená, že do tejto budovy šiel len ako napr. návšteva alebo pracovník)

 • v spojeniach next / last + day, week, month atď.:
  I saw him last week. (Videla som ho minulý týždeň.)
  We’re leaving next Monday. (Odchádzame budúci pondelok.)
 • pred troma hlavnými jedlami dňa – breakfast, lunch, dinner:
  I didn’t have breakfast. (Nemala som raňajky.)
  Let’s go to lunch! (Poďme na obed!)
  She cooked dinner. (Navarila večeru.)

POZOR!

Ak chceme poukázať na konkrétne raňajky / obed / večeru, použijeme určitý člen:

The dinner she made me yesterday was delicious! (Tá večera, ktorú pre mňa včera urobila, bola skvelá!)

 • pred dňami, mesiacmi, názvami miest a jednoslovnými názvami krajín v jednotnom čísle*:
  His birthday is in June. (Má narodeniny v júni.)
  She works in Prague. (Pracuje v Prahe.)
  They come from Poland. (Pochádzajú z Poľska.)

* s krajinami, ktorých názov je v množnom čísle alebo sa skladá z viacerých slov, používame určitý člen the :
the United Kingdom – Spojené kráľovstvo
the United States – Spojené štáty
the Slovak Republic – Slovenská Republika
the Netherlands – Holandsko

 • s príslovkou most vo význame väčšina :
  Most of the employees didn’t agree with the new rule. (Väčšina zamestnancov nesúhlasila s týmto novým pravidlom.)

POUŽITIE NULOVÉHO ČLENA ALEBO URČITÉHO ČLENA THE S GEOGRAFICKÝMI A INÝMI NÁZVAMI

 člen sa nepoužívaurčitý člen the
kontinentyEurope, Asia 
jazeráLake Geneva, Zelene Pleso Lake,  Sunny Lakes (Slnečné jazerá) 
oceány, moria, rieky, priehrady the Danube, the Vah, the Orava, the Orava Dam, the Atlantic (Ocean), the Black Sea, the Adriatic Sea
vrchy, kopceMount Gerlach, Kriváň, Zobor Hill 
pohoria the Alps, the High Tatras, the Small Fatra Mountains, the Tribeč Mountains
púšte the Sahara, the Gobi
krajinySlovakia, Norway, Polandthe Slovak Republic, the Czech Republic, the UK, the USA, the Netherlands
univerzityMatej Bel Universitythe University of Prešov, the University of Žilina
ostrovyMadagascar, Santorini, Ibiza 
súostroviathe Canary Islands, the Hawaiian Islands, the Caribbean Islands
divadlá, kiná, galérie, hotelyThe Slovak National Theater, The Slovak National Museum, The Slovak National Gallery, The Palace Cinema, The Hilton Hotel
parky, ulice, reštaurácie, mostyCentral Park, Hyde Park, Oxford Street, Tiffany, Golden Gate Bridge
diaľnicethe M6, the D2

Maturita Tip

Zapamätajte si, že určitý člen používame s pohoriami, teda skupinami hôr, no nie s jednotlivými horami:
the High Tatras ALE the Lomnicky Peak

Určitý člen používame so súostroviami, teda skupinami ostrovov, no nie s jednotlivými ostrovmi:
the Canary Islands ALE the Tenerife

Určitý člen používame so všetkými vodnými plochami okrem prírodných jazier:
the Vah, the Adriatic Sea, the Orava Dam ALE the Strbske Pleso Lake