Obsah kurzu
Maturita z angličtiny B2 | Písomná časť (WORKING COPY)
O lekcii

Časové spojky

Tieto spojky často používame na vyjadrenie budúcnosti:

 • when (keď)
 • before (predtým, predtým ako)
 • after (potom, po tom ako)
 • as soon as (hneď ako)
 • until (dokiaľ, pokým)
 • once (len čo, potom ako)

 

Na rozdiel od slovenčiny sa v angličtine sa za týmito slovami, ani pri vyjadrovaní budúcnosti, nepoužíva budúci čas (I will be …, I will go … , he will tell … atď.)

 • namiesto budúceho času po týchto spojkách používame prítomný jednoduchý čas
  I will call you when I am at work. (Zavolám ti, keď budem v práci.)
  When I come home, I will cook dinner. (Keď prídem domov, budem variť.)
  We will talk about it after you come to your office. (Po tom, ako prídeš do kancelárie, sa o tom porozprávame.)

 

Po časových spojkách when, after a once môže v angličtine nasledovať aj predprítomný čas. 

 • takto predprítomný čas používame, keď hovoríme, že sa niečo stane potom ako sa stane niečo iné
  Once I’ve met him I will tell him what I think about a plan.
  After you’ve seared the meat, you can add some paprika.
  When you’ve written the essay you can hand it in.

Unless

Unless (pokiaľ) je tiež jednou z časových spojok, no používa sa trochu inak ako ostatné.

 • unless má, na rozdiel od slovenčiny, negatívny význam, a preto žiadne negatívne slovo do anglickej vety už nemusíme vkladať.
  Unless you tell me the secret, I won’t leave. Pokiaľ mi nepovieš to tajomstvo, neodídem.

Pozor!

S časovou spojkou when môžeme použiť aj budúci čas, no len v prípade ak znamená „kedy“
Could you please tell me when I will see you again? Mohla by si mi, prosím, povedať kedy ťa opäť uvidím?

If sa neradí medzi časové spojky, ale ani s touto spojkou bežne nepoužívame budúci čas.

 • budúci čas môžeme so spojkou „if“ použiť, ak znamená „či“
  I don’t know if we will see each other. Neviem či sa uvidíme.

Maturita Tip

Niekedy môže byť ťažké určiť či máme vo vete použiť spojku unless alebo until, nakoľko obidve tieto spojky sa do slovenčiny prekladajú rovnako (pokiaľ, pokým)

Until sa však používa predovšetkým na vymedzenie času.

 • táto spojka vyjadruje, že niečo sa udeje/neudeje do istého okamihu
  I will stay here until your parents get back. Zostanem tu, pokiaľ sa nevrátia tvoji rodičia.
  (dovtedy, až do toho času)

Unless sa používa na vyjadrenie podmienky.

 • vyjadruje, že niečo sa udeje/neudeje ak nebude splnená nejaká podmienka
  You won’t be let in unless you pay the entrance fee. Nebudete vpustení dnu, pokiaľ nezaplatíte vstupné.
  (len pod tou podmienkou)