Obsah kurzu
Maturita z angličtiny B2 | Písomná časť (WORKING COPY)
O lekcii

Schopnosť používať nové prostriedky pre výnimky a dodatočné informácie je jednou z najviac testovaných zručností v rámci písomnej maturitnej skúšky. V anglickom jazyku existuje mnoho spôsobov ako výnimky a dodatky vyjadriť.

V slovenčine výnimky vyjadrujeme najčastejšie pomocou slova okrem. Najčastejšou chybou študentov v tomto smere je nesprávne používanie predložiek, ktoré sa s jednotlivými slovami výnimiek viažu.
V anglickom jazyku môžeme slovo okrem vyjadriť viacerými spôsobmi. 

 • apart from (okrem)
  Apart from this short trip, she has never really left the country.
 • apart from môžeme použiť aj so slovesom s príponou -ing, ak sú podmety v oboch vetách súvetiach rovnaké
  Didn’t do anything apart from lying on the beach. (we didn’t do anything; we were lying on the beach)
 • ak sa podmety vo vetách súvetia líšia za apart from použijeme slovné spojenie the fact that
  Apart from the fact that our son got sick, we enjoyed the holiday a lot. (the son was sick, we enjoyed the holiday)
 • except for + -ing znamená vo vete presne to isté ako apart from
  I’ve done everything today except for sending the report.

Podobný význam majú aj besides (okrem toho),  in addition to (naviac, okrem, mimo toho) a on top of (na to všetko)

 • besides + -ing používame pokiaľ v obidvoch súvetiach sú rovnaké podmety
  Besides running errands, I do a lot of paperwork.
 • za in addition to môže nasledovať sloveso s príponou -ing, podstatné meno alebo zámeno
  In addition to running errands, I have to do a lot of paperwork.
  On top of running errands, I have to do a lot of paperwork.
  In addition to the CV, you are also expected to send a covering letter.

V anglickom jazyku existuje a množstvo výrazov na vyjadrenie výnimiek so spojkou but.

 • za týmito slovnými spojeniami sa vždy používa neurčitok s to (no choice/alternative/option but + to infinitive)
  I had no choice but to tell her the truth.

  There was no alternative but to fly there

Ak chceme zdôrazniť, že obidve veci sú pravdivé môžeme použiť:

 • as well as (tak isto ako, tiež ako)
  She’s a great cook as well as being an accomplished musician.

Pozor!

 • as well (nie as well as) sa používa na úplnom konci vety vo význame tiež, takisto
  I like Italian cuisine as well. Tiež mám rád taliansku kuchyňu.
 • rovnako je možné použiť aj slovo too
  I like Italian cuisine too.

 Ak chceme niečo dodať alebo uviesť príklad, k tomu čo už bolo povedané, na začiatku vety môžeme použiť príslovky furthermore/moreover (okrem toho, navyše).

 • tieto príslovky stoja na začiatku vety a píšeme za nimi čiarku (rovnako ako je to v prípade kontrastnej príslovky however)
  That delivery service was extraordinarily slow. Furthermore/Moreover, the delivery guy was pretty rude.

Maturita Tip

Furthermore & moreover sa používajú predovšetkým vo formálnejšom štýle. Pri písaní slohu ich môžete využiť na začiatku príkladových viet v jednotlivých odstavcoch.
Traveling can indeed broaden your horizons. Furthermore, it can teach you to be more tolerant and open minded.